Maha Mangala Soettra

Aldus heb ik vernomen: Eens verbleef de Verhevene nabij Sawatthi in Djetawana, te Anathapindika's Wihara. Toen kwam, aan het eind van de nacht, een zekere dewa, wiens uitstraling geheel Djetawana verlichtte, tot de Verhevene. Toen hij bij de Verhevene was gekomen, groette hij Hem en ging terzijde staan. Zo staande, richtte hij zich aldus in versvorm tot de Verhevene:

 1. "Vele goden en mensen hebben nagedacht over mangala's (1) , verlangend naar het goede. Staat u mij toe, wat is de Hoogste Mangala?
  [De Verhevene]
 2. Zich niet inlaten met dwazen, omgaan met de wijzen, eerbied betuigen aan hen die eerbied waard zijn, Dit is de Hoogste Mangala.
 3. Verblijven op gepaste plaatsen, in het verleden verdienste vergaard hebbende, zichzelf aanzetten tot de juiste weg. Dit is de Hoogste Mangala.
 4. Grote geleerdheid en vakmanschap goed getraind in de discipline, Juiste spraak, Dit is de Hoogste Mangala.
 5. Het zorgen voor moeder en vader, het liefhebben van vrouw en kinderen, een harmonieus beroep uitoefenend, dit is de Hoogste Mangala.
 6. Gulheid en een levenswijze, overeenkomstig de Dhamma (dharma), het steunen van bloedverwanten, een onberispelijk gedrag. Dit is de Hoogste Mangala.
 7. Het doen verdwijnen en zich onthouden van het slechte en van het gebruik van geestbenevelende stoffen, ernstig wat betreft moraliteit. Dit is de Hoogste Mangala.
 8. Eerbied en nederigheid, tevreden en dankbaar, op gepaste tijden de Dhamma vernemende. Dit is de Hoogste Mangala.
 9. Geduldig en gehoorzaam, het zien van de Samana's (2) , geregelde discussies over de Dhamma. Dit is de Hoogste Mangala.
 10. Streng, het verheven leven leidend, inzicht in de Nobele Waarheden en de realisatie van Nibbana (Nirvana). Dit is de Hoogste Mangala.
 11. Alhoewel hij in contact komt met de wereldse omstandigheden blijft hij innerlijk onbewogen, zorgeloos, onbezoedeld en zeker. Dit is de Hoogste Mangala.
 12. Door deze dingen te doen zal men overal onoverwinnelijk zijn en overal in veiligheid heen kunnen gaan. Dit is de Hoogste Mangala.

Voetnoten

(1) Over Mangala zegt de toelichting: De vertalingen zijn ... uiteenlopend. Sommigen noemen het 'het hoogste geluk', anderen 'zegen' en weer anderen 'een voorteken'. Wat is nu de ware betekenis van mangala?
In het oude (maar ook hedendaagse) India bediende men zich van allerlei geloofsovertuigingen en zelfs praktijken die wij als bijgeloof zouden betitelen. Een mangala was ... een teken dat er iets goeds op komst was.
De Boeddha greep de vraag van de dewa (deva, god, engel) aan om vanuit dit idee te komen tot een geheel nieuwe benadering. Want wat is nu eigenlijk een waar goed teken? Wat zal nu werkelijk iets goeds teweeg kunnen brengen?
De kommentaren analyseren het begrip mangala als een kombinatie van 'mam' en 'ga la'. Mam betekent 'slechte omstandigheden', 'ga la' betekent 'het doen verdwijnen'. Mangala kan dus worden omschreven als datgene wat het slechte blokkeert en leidt tot welzijn. Het oude geloof zag (en ziet nog steeds) mangala aan als een buiten de mens gelegen zegen, iets wat eveneens besloten ligt in het concept dat vele mensen hebben bij het woord 'zegen'.
De Boeddha leert ons echter dat de mens de erfgenaam is van zijn daden, de eigenaar van zijn daden en dat zijn daden het onderscheid tussen hoge en lage toestanden teweeg brengen (Soebhasoetta), dat de geest de voorloper is van alle levensomstandigheden en dat de geest de wereld beheerst (Dhammapada). Dus alleen onze eigen handelingen van denken en (de door het denken veroorzaakte) handelingen van spraak en lichaam kunnen iets goeds voortbrengen. Als iemand een goede handeling verricht kan die persoon er zeker van zijn dat hem in de toekomst een zekere mate van geluk ten deel zal vallen als resultaat van deze goede daad.
(2) De toelichting op pagina 87, 88 lijdt tot de conclusie dat hier ook had kunnen staan: het herkennen van het heilige in mensen. Samana's zijn de monnikken of de heiligen. Het zien van de Samana's, is niet anders dan het herkennen van het heilige in die mens. 
Maha Mangala Soetta, 38 goede tekenen van het leven, becommentarieerd door Bhikkoe Dharmawiranatha, Boeddhayana publikaties 13, p. 9-12