De Hart Sutra

De hart sutra is in het Mahayana Boeddhisme tekst in het genre 'Prajna Paramita sutra'. Deze prajna paramita sutras handelen over Sunnyata (leegte), een centraal onderwerp in de Boeddhistische Filosofie. De Hart Sutra is binnen dit genre de kortste - over het geheel genomen wijden oudere Prajnaparamita sutras nogal uit, door ellenlange herhalingen.

De Hart Soetra

(Bhagavati prajnya paramita hridaya)

De Edele Verhandeling over de Essentie van de Perfectie van Wijsheid

Ik betuig mijn eerbied aan de drie Arya Juwelen.
Aldus heb ik eens vernomen.
De Bhagavan Boeddha verbleef in Radjagriha op de Gierenberg,
tezamen met een grote gemeenschap monniken en bodhisattva's.
Op dat moment was de Bhagavan Boeddha geheel geabsorbeerd in de eenpuntige concentratie
op de verschillende verschijnselen, die "de diepzinnige illuminatie" wordt genoemd.
Op hetzelfde moment onderzocht de grote en machtige bodhisattva Arya Avalokiteshvara
de diepzinnige (leegte met de) perfectie van wijsheid
en zag na grondige analyse van de vijf aggregaten dat die ook van nature leeg zijn.

Toen, geÔnspireerd door de Boeddha, sprak de eerwaarde Shariputra tot de grote en machtige bodhisattva Arya Avalokiteshvara de volgende woorden:

"Hoe moet een zoon van nobele familie, die de diepzinnige (leegte met de) perfectie van wijsheid wenst te onderzoeken, zich daarin trainen?"

Zo sprak hij en de grote en machtige bodhisattva Arya Avalokiteshvara gaf de eerwaarde Shariputra ten antwoord:

"Oh Shariputra, een zoon of dochter van nobele familie die de diepzinnige (leegte met de) perfectie van wijsheid wenst te onderzoeken, moet dat als volgt doen: door de vijf aggregaten,
die ook van nature leeg zijn, grondig te analyseren.
Vorm is leegte en leegte is vorm.
Vorm is niet iets anders dan leegte en leegte is niet iets anders dan vorm.
Evenzo zijn gevoel, onderscheiding, samengestelde factoren en bewustzijn alle leeg.
Oh Shariputra, evenzo zijn alle verschijnselen leeg, zonder kenmerken.
Ze zijn zonder ontstaan en zonder ophouden.
Ze zijn niet onzuiver en (niet) vrij van onzuiverheid.
Ze nemen noch af, noch toe.
Oh Shariputra, daarom is er in leegte geen vorm, geen gevoel, geen onderscheiding,
geen samengestelde factoren en geen bewustzijn.
Er is geen oog, geen oor, geen neus, geen tong, geen lichaam en geen geest.
Er is geen vorm, geen geluid, geen geur, geen smaak,
er zijn geen tastbare objecten en geen verschijnselen.
Er zijn geen elementen van het oog tot en met geen elementen van de geest,
tot en met geen elementen van het mentale bewustzijn.
Er is geen onwetendheid en geen opheffing van onwetendheid,
tot en met geen ouderdom en dood en geen opheffing van ouderdom en dood.
Evenzo is er geen lijden, geen oorzaak van lijden, geen opheffing van lijden en geen pad.
Er is geen transcendente wijsheid, geen bereiken en geen niet-bereiken.
Oh Shariputra, omdat er geen bereiken is, wijden de bodhisattva's zich aan de perfectie van wijsheid en daardoor is hun geest vrij van verduistering en angst.
Doordat ze helemaal voorbij foutieve zienswijzen gaan,
reiken ze volkomen voorbij de grenzen van het leed.
Alle boeddha's van de drie tijden hebben de onovertroffen, volkomen zuivere, volmaakte verlichting, het echte boeddhaschap volbracht door zich aan de perfectie van wijsheid te wijden.
Daarom moet de mantra van de perfectie van wijsheid, de intelligente mantra,
de onovertroffen mantra, de ongelijke en gelijke mantra, de mantra die al het lijden pacificeert, gekend worden als de waarheid, want er is geen misleiding.
De mantra van de perfectie van wijsheid luidt als volgt:

TA YA THA: [OM] GATE GATE PARA GATE PARA SAM GATE BO DHI SVA HA

Oh Shariputra, zo moeten de grote bodhisattva's zich trainen
in de diepzinnige (leegte met de) perfectie van wijsheid."

Daarop verhief de Bhagavan Boeddha zich uit zijn eenpuntige concentratie
en prees de grote en machtige bodhisattva Arya Avalokiteshvara met de woorden:

"Heel goed, heel goed, oh zoon van nobele familie. Het is precies zoals u hebt gezegd.
De diepzinnige (leegte) behoort precies zoals u hebt gezegd te worden onderzocht
met de perfectie van wijsheid en de tathagata's zullen zich verheugen."

Nadat de Bhagavan Boeddha deze woorden had gesproken, prezen de eerwaarde Shariputra,
de grote en machtige bodhisattva Arya Avalokiteshvara, allen die in dat gezelschap aanwezig waren, de gehele wereld met haar goden, mensen, half-goden en geesten,
met een hart vol vreugde de woorden van de Bhagavan Boeddha.

Noten

1) Vertaling: Hans van den Bogaert. Bron: Maitreya.nl

2) In onderstaande vertalingen is de mantra vertaald in het Nederlands. Hans van den Bogaert doet dat terecht niet: mantra's zijn in eerste instantie klank, dat ze grotendeels uit vertaalbare woorden bestaan doet daar niets aan af. Bovenstaande transcriptie van de mantra is trouw naar de Indiase taal waarin het oorspronkelijk geschreven is. In het Tibetaans Boeddhisme spreekt men de laatste twee lettergrepen uit als 'So Ha'.

De hart sutra

Om. Eer aan de verhevene, de nobele Volkomen Wijsheid (Prajna Paramita)!

De nobele heer Avalokita (Avalokiteshvara), de bodhisattva, bewoog zich in de diepe wandel van de wijsheid die naar de overkant is gegaan. Hij zag naar beneden van omhoog en zag slechts vijf stapels, en zag dat ze in hun essentie ledig waren.

Hier, Shariputra, vorm is leegte en de leegte zelf is vorm; leegte is niet verschillend van vorm, vorm is niet verschillend van leegte; wat vorm is, dat is leegte, wat leegte is dat is vorm. Dit geld ook voor voelen, waarneming, willen en bewustzijn.

Hier, Shariputra, alle dharma's hebben leegte als kenmerk. Zij worden niet voortgebracht of beŽindigd; zij zijn niet bezoedeld of onbesmet, niet onvolkomen noch volledig.

Daarom, Shariputra: in leegte is geen vorm, noch voelen, waarneming, willen of bewustzijn. Geen oog, oor, neus, tong, lichaam of bewustzijn. Geen vorm, klank, geur, smaak, aanraking of bewustzijns-handeling. Geen voorwerp van gezicht enzoverder tot voorwerp van bewustzijn. Geen onwetendheid of uitdoven van onwetendheid enzoverder tot geen ouderdom en dood, geen uitdoven van ouderdom en dood. Geen lijden, oorsprong ervan, ophouden ervan, geen pad. Geen kennis, geen bereiken, geen niet-bereiken.

Daarom Shariputra: het is op grond van dit niet-bereiken dat een bodhisattva, die zich steunt op de Volkomen Wijsheid, verblijft zonder belemmering voor het gemoed. Vrij van belemmeringen van het gemoed is hij bevrijd van vrees, is hij aan verdraaide opvattingen voorbijgegaan en bereikt uiteindelijk Nirvana.

Alle die als boeddha's verschijnen, in de drie tijden, ontwaken in de volledige, volkomen en volmaakte verlichting omdat zij zich hebben gesteund op de Volkomen Wijsheid (Prajna Paramita).

Daarom moet de Volkomen Wijsheid (Prajna Paramita) worden gekend als de grote mantra, de mantra van de grote kennis, de allerhoogste mantra, de onvergelijkbare mantra die alle leed stilt - in waarheid wat kan verkeerd gaan? De Volkomen Wijsheid (Prajna Paramita) schenkt deze mantra. Die luidt als volgt:

Gegaan, gegaan; naar de overkant gegaan; volkomen naar de overkant gegaan. Ontwaken. Zegen.

Dit voltooit het hart van de Volkomen Wijsheid.

Bronnen

MAHA PRAJNA PARAMITA HART SUTRA

Vertaling door Zen Boeddhisten

Avalokitesvara Bodhisattva, in diepe meditatie verzonken, zag helder de leegte van het menselijk bestaan en maakte zo een eind aan alle leed en pijn.

O Shariputra, vorm is niet anders dan leegte, leegte niet anders dan vorm; vorm is precies het zelfde als leegte en leegte is precies het zelfde als vorm; evenzo geldt dat voor gevoel, verstand, wil en bewustzijn.

O Shariputra, alle dingen zijn vormen van leegte, niet geboren, niet gestorven, niet zuiver, niet onzuiver, zonder verlies en zonder winst.

Dus in leegte is geen vorm, geen gevoel, geen verstand, geen wil of bewustzijn;
geen oog, oor, neus, tong, lichaam, geest;
geen kleur, klank, reuk, smaak, geen tastzin of verschijnselen;
geen ruimte voor de zintuigen en het bewustzijn;
geen onwetendheid en geen einde aan onwetendheid;
geen ouderdom en dood en geen einde van ouderdom en dood;
geen lijden, geen oorzaak van lijden, geen oplossing van lijden
en geen weg; geen wijsheid, geen bereiken en geen niet-bereiken.

Daarom Shariputra, leeft de bodhisattva prajna paramita, zonder hindernis in zijn hart; zonder hindernis en dus zonder angst en verwarring.

Alle Boeddhas van alle tijden leven prajna paramita en bereiken aldus volkomen verlichting.

Weet daarom: prajna paramita is de grote mantra, de levende mantra, de beste en onovertroffen mantra, die alle lijden opheft. Dit is de waarheid, niet gebaseerd op illusie, dus reciteer de Prajna Paramita Mantra en zeg:

Ga, ga! Ga voorbij! Ga volledig voorbij! Ontwaak!

Heil!

Gevonden op: http://users.keyaccess.nl.wstub.archive.org/~fugea01/sutra.htm Online gezet op Katinka Hesselink Net in Maart 2010