Vrijheid van Denken

besluit van de Council van de Theosophical Society (Adyar)

Nu de Theosophical Society zich wijd en zijd over de wereld heeft verspreid en leden van alle religies er lid van zijn geworden zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof hebben opgegeven, lijkt het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen.

" Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap. "

Geen leraar, of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij /zij wenst te kiezen, maar hij /zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht ontnomen worden wegens enige opvatting die hij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij zou behoren. Meningen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de `General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en ernaar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.