3 minuten meditaties
3 minuten meditaties
David Harp
-

N. Sri Ram

De vrijheid die we nodig hebben

- Orde en vrijheid -De oorspronkelijke staat -Geconditioneerd -

Er bestaan twee soorten vrijheid: de vrijheid waar mensen het meestal over hebben en een ander soort vrijheid. Wanneer een mens in moeilijkheden verkeert, wil hij bevrijd worden van de situatie die de moeilijkheden veroorzaakt. Als ik me in een situatie bevind die me niet bevalt, is mijn reactie daarop zo snel mogelijk daar vandaan te zien te komen. Dus wanneer ik spreek over vrijheid, dan is dat alleen maar een reactie op een specifieke toestand, een wens om daaraan te ontsnappen.

De vrijheid die hier gezocht wordt, is een partiŽle vrijheid en in werkelijkheid geen vrijheid, aangezien de nieuwe situatie ook zijn problemen met zich mee zal brengen. Het ander soort vrijheid is de vrijheid binnenin iemands hart die niet van uiterlijke omstandigheden afhankelijk is. Als deze innerlijke vrijheid er is, dan kun je binnen de vier muren van een gevangenis opgesloten zitten, maar toch vrijheid ervaren, hetgeen werkelijk geluk is.

In de laatste decennia is de sociale vrijheid, dat wil zeggen de vrijheid van het individu in relatie tot de maatschappij, toegenomen. Op veel plaatsen in de wereld is veel meer vrijheid voor de mens ontstaan om zijn leven op zijn eigen manier te leiden zonder dat hem door anderen iets wordt opgelegd.

Zo is er o.a. meer vrijheid voor vrouwen gekomen. Maar dit alles voorkomt niet dat er conflicten zijn tussen de ene mens en de andere. Het lost niet de conflicten op die in iemands hart spelen. Alle krachten die onze ellende veroorzaken hebben vrij spel. Er bestaat wel een zekere mate van orde, zowel binnen de mens als binnen de maatschappij, maar er bestaat tegelijkertijd ook chaos en er is net zoveel ellende als we vrijheid genieten.

Ondanks die uiterlijke vrijheid bezitten we geen geestelijke vrede of geluk, aangezien deze afhangen van de vrede die in ons innerlijk heerst. Er bestaat een vrijheid die in iemands eigen ontwikkeling wordt ervaren, zoals die tot uitdrukking komt in zijn denken en voelen over mensen en dingen. Neem maar eens een probleem dat je dwarszit.

Er is een manier van denken daarover die maakt dat je je ellendig voelt en die nog meer narigheid oproept, maar er kan ook op een andere manier tegenaan gekeken worden, vanuit een andere houding, waarin je vrede en geluk ervaart. Deze zeer belangrijke waarheid moeten we ons realiseren met betrekking tot alles wat ons overkomt.

Wat wij geluk of vrede noemen is, grotendeels, slechts een reactie of een staat van opwinding. Het is als een brand in gras of kreupelhout dat snel opbrandt en tot as vergaat. Zo hebben we de enorme opwinding van oorlog. Natuurlijk is de oogst van de oorlog angst en dood, maar de menselijke geest is eraan gewend om alleen naar dat te kijken wat zij wil zien.

Er is onmiddellijk opwinding; later komt de doodsstrijd. Laat me dus maar niet naar de onplezierige kant van de oorlog kijken, maar alleen naar de opwindende kant. En is dat ook niet de houding van de meesten van ons als het om een of ander direct pleziertje gaat, iets dat ons op aangename wijze prikkelt. We moeten los komen van al deze krachten in ons die ellende veroorzaken, complicaties en conflicten scheppen; zij verhinderen ons namelijk de dingen te zien zoals ze zijn.

Er kan alleen sprake zijn van vrije wil als er een innerlijke staat van vrijheid is. Deze innerlijke staat is het vrij zijn van het menselijk bewustzijn van alle dwangmatigheid, of die nu van buitenaf of van binnenuit komt.

-Naar begin van document.-

"Orde en vrijheid "

In een staat of samenleving kan de mens niet helemaal vrij zijn, omdat hij met anderen rekening moet houden. Je moet je houden aan een zeker uiterlijk patroon. Je kunt niet zeggen: `Ik ben vrij, ik ga met mijn auto aan de verkeerde kant van de weg rijden.' We moeten handelen volgens een patroon dat de algemene instemming geniet.

Orde, welke schijnbaar het tegenovergestelde van vrijheid is, is nodig in het leven. Als er geen orde is, heerst er anarchie. In een toestand van anarchie of wetteloosheid overheersen de sterken de zwakken, zodat de vrijheid die aanvankelijk genoten wordt, snel tot een einde komt. De mens zal liever welk systeem van orde ook maar verdragen dan in chaos te moeten leven. Daarom haalt men in een staat waarin zich problemen voordoen een dictator binnen en deze wordt al snel een held. En dictatorschap doodt de individualiteit van de mensen.

Orde is noodzakelijk, maar orde kan tot tirannie worden. Het hele doel van orde zou moeten zijn de vrijheid van het individu te handhaven en te vergroten zonder anderen schade te berokkenen. In ieder mens persoonlijk ligt de mogelijkheid tot variatie en vooruitgang. Een nieuw idee moet uit een individueel brein voortkomen. We hebben een wereldorde nodig en dat houdt in dat er een autoriteit moet zijn om tot op zekere hoogte de processen in de wereld te beheersen.

Maar die controle moet zo zijn dat de individualiteit van afzonderlijke culturen en volkeren niet wordt aangetast of verstikt. Maar zelfs zonder enige controle van buitenaf, wordt men in zijn vrijheid beknot door elk proces van onbewust werktuiglijk reageren op uiterlijke invloeden en zaken.

Ons denken wordt gestructureerd in overeenstemming met onze omgeving en de invloeden die die omgeving uitoefent en je moet wel een uiterst intelligent mens zijn om jezelf vrij te houden van die invloeden. Wanneer iedereen om je heen oorlog wil, is het uiterst moeilijk om niet aan die impuls toe te geven en je bij hen aan te sluiten in hun roep om oorlog.

Maar de adept of de bevrijde mens bewaart zijn integriteit, wat ook de omstandigheden zijn. Vrij te zijn van de druk van je omgeving, van de invloeden om je heen, dat is ware vrijheid. Ik ben een hindoe van geboorte, mijn denken is dus in overeenstemming met de ideeŽn van het hindoeÔsme, maar als ik in een islamitisch land was geboren, zou ik waarschijnlijk een vrome moslim zijn en zweren bij de Koran.

Was ik in Rusland geboren, dan was ik misschien een communist geworden. Als het denken op een bepaalde wijze wordt geconditioneerd, kan het alleen maar handelen in overeenstemming met die conditionering en niet op enige andere wijze. Als een mens wat je zou kunnen noemen rooms-katholieke ideeŽn en een rooms-katholieke manier van denken heeft, kan hij misschien over een zeer helder brein beschikken en super briljant argumenteren, maar zijn hele denkpatroon beweegt zich binnen zeer duidelijke grenzen.

We moeten ons realiseren dat we allemaal in meer of mindere mate geconditioneerd zijn. Het denken van ons allen opereert binnen strenge beperkingen. Misschien beseffen we dat niet, omdat we aan die beperkingen gewend zijn en er zelfs op gesteld zijn. Iemand die lang in een gevangenis heeft gezeten, vindt het niet prettig om die gevangenis te verlaten. De gevangenismuren zijn hem vertrouwd en de wijde wereld daarbuiten is zo vreemd en afschrikwekkend. Hij voelt dat er een zekere veiligheid schuilt in het gevangen blijven, met de daarbij behorende regels. Ware vrijheid ligt in het ongeconditioneerd blijven, wat de uiterlijke omstandigheden ook zijn.

-Naar begin van document.-

"De oorspronkelijke staat "

Wanneer het denken volledig ongeconditioneerd is, verkeert het in zijn oorspronkelijke staat, welke op generlei wijze gewijzigd of bewerkt is, niet in een staat waarin allerlei ideeŽn stevig geworteld zijn, waarin een strak kader of mechanisme is opgebouwd. Het is die originele toestand van bewustzijn, die we zijn fundamentele aard kunnen noemen, welke zuivere expansie is.

Om een wetenschappelijk woord te gebruiken: het is een zuiver continuŁm. Het is een toestand van gevoeligheid zoals een zuivere spiegel, zonder de geringste neiging tot vervorming. Als je die geestestoestand bereikt, hoeft niemand je iets over waarheid te vertellen, omdat die spiegel alles wat bestaat reflecteert zoals het is, zonder enige kleuring, vervorming of begoocheling.

Deze waarheid kan ieder voor zich verwerkelijken. De toestand waarin je in staat bent alles binnenin jezelf te weerspiegelen, kan negatief genoemd worden omdat het een toestand van stilzijn is, maar het betekent niet dat je niet kunt denken. Denken houdt het scheppen van beelden in. Maar het is mogelijk te denken zonder die fundamentele staat te veranderen, dat wil zeggen te denken in overeenstemming met de waarheid der dingen.

Laten we bedenken dat we ons allemaal in een min of meer onnatuurlijke toestand bevinden. We zijn op vele wijzen kunstmatig geworden. De wereld heeft ons teveel beÔnvloed en zij heeft ons naar haar beeld gevormd. Maar in de oorspronkelijke natuurlijke staat vind je die waarheid die komt zonder dat je ernaar zoekt en ook dat geluk dat voortdurend van binnenuit opbloeit. Het is de ervaring van de stroom van het leven zelf. Je zoekt het geluk niet, je denkt zelfs niet aan geluk, maar je leeft op een wijze die op zichzelf geluk betekent.

Het hangt niet af van iets buiten je. In die toestand help je, maar je zegt niet: `Nu ga ik deze persoon helpen'; je helpt spontaan, omdat het op jouw weg komt. Dan ben je jezelf en probeer je niet iemand anders te zijn dan je bent. Deze toestand van innerlijke vrijheid is het doel, de bestemming voor iedereen. Het is het herstel van onze ware natuur. We kunnen dit bereiken door aandacht te schenken aan ons denken, ons voelen en ons handelen, maar zonder dat die ons voordurend bezighouden.

Dan zullen we ontdekken dat we steeds objectiever komen te staan tegenover wat er gebeurt. Die toestand van objectiviteit is de toestand van waarheid. Het zuivere bewustzijn wordt niet teruggetrokken door herinneringen uit het verleden en evenmin droomt het van een toekomst, die alleen maar een weerspiegeling is van het verleden. Het brandpunt, de pijlpunt van ons bewustzijn, bevindt zich in het moment van nu en is in staat zijn volledige aandacht te geven aan alles wat zich aan hem voordoet.

Niet gehinderd of gestuurd door voorafgaande ervaringen, niet betrokken in de dingen er omheen, is het in staat zijn evenwicht en vrijheid te bewaren en zo zijn zuiverheid te behouden. Dit is de vrijheid die we werkelijk nodig hebben. Wanneer we deze vrijheid bezitten, zullen we daarin ware zedelijkheid, deugd en vele andere zaken vinden. We zullen ook waarheid vinden. Deze innerlijke vrijheid is de grootste van alle zegeningen.

-Naar begin van document.