Uit: Practical Occultism (Praktisch occultisme, H.P. Blavatsky)

Een Aantal Practische Suggesties voor het Dagelijks Leven (IV)

H.P. Blavatsky

Leef noch in het heden , noch in de toekomst , maar in het eeuwige . Het reuze-onkruid (van het kwaad ) kan daar niet gedijen ; deze smet op het bestaan wordt uitgewist alleen al door de sfeer van het denken vanuit het eeuwige . Zuiverheid van hart is een noodzake-lijke voorwaarde om 'Kennis van de Geest' te verwerven . De twee belangrijkste middelen waardoor deze zuivering kan worden bereikt zijn de volgende : ten eerste , verjaag volhardend iedere slechte gedachte ; ten tweede , blijf gelijkmoedig onder alle omstandigheden, raak nooit opgewonden of ge´rriteerd over wat dan ook .

Je zult ontdekken dat deze twee middelen tot zuivering het meest bevorderd worden door toewijding en naastenliefde . We moeten niet op ons achterwerk blijven zitten en geen poging doen om vooruit te komen omdat we ons onzuiver voelen . Laat iedereen aspiraties hebben en laat hen serieus en oprecht werken , maar laat hen dan wel werken op de juiste wijze , en de eerste stap naar zo'n wijze van werken is de zuivering van het hart .

zuiver denken

Het denken moet gezuiverd worden steeds wanneer woede wordt gevoeld of onwaarheid verteld wordt , of wanneer onnodig over de fou-ten van iemand anders gesproken wordt ; Zo'n zuivering moet ook plaats-vinden steeds wanneer iets gezegd of gedaan wordt om iemand te vleien , of wanneer iemand misleid wordt door onop-recht handelen of spreken .

Zij die verlangen naar redding zouden lustgevoelens, woede en hebzucht moeten vermijden , en moedig moeten leren gehoorzamen aan de Geschriften, Spirituele filosofie moeten bestuderen en zonder ophouden trachten die in praktijk te brengen .

Hij die geleid wordt door zelfzuchtige overwegingen kan niet een hemel binnen gaan waarin persoonlijke overwegingen niet bestaan . Hij die niets om de hemel geeft , doch tevreden is waar hij is , is reeds in de hemel, terwijl hij die niet tevreden is er tevergeefs om roept . Zonder persoonlijke verlangens te zijn betekent vrijheid en geluk en 'Hemel' kan niets anders betekenen dan een toestand waarin vrijheid en geluk bestaan .

Een mens die weldoende bezig is , geleid door hoop op beloning , is niet gelukkig voordat de beloning verkregen wordt en als hij zijn beloning eenmaal heeft gekregen eindigt daarmee zijn geluk . Er kan geen permanente rust en geluk zijn zolang er nog werk gedaan moet worden dat niet af en en het vervullen van plichten brengt zijn eigen beloning met zich mee .

worden als een kind

Hij die denkt dat hij heiliger is dan iemand anders , hij die zich trots voelt omdat hij denkt dat hij geen ondeugd of dwaasheid meer bezit , hij die denkt van zichzelf dat hij wijs is of op enigerlei wijze superieur aan zijn medemensen , kan geen leerling zijn . Een mens moet worden als een kind voordat hij het 'Koninkrijk der Hemelen' kan binnen-gaan . Deugd en wijsheid zijn schitterende zaken , maar wanneer zij trots en een bewustzijn van afgescheidenheid van de mensheid creŰren , dan zijn zij slechts de slangen van het zelf die weer verschijnen in een subtielere vorm .

Het eerste dat vereist wordt van een mens is dat hij zijn hart en de roerselen ervan opoffert of overgeeft ; dat houdt in 'het bereiken van een evenwicht dat niet kan worden verstoort door persoonlijke emotie'. Breng , zonder uitstel , je goede bedoelingen in praktijk en zorg dat niet ÚÚn ervan alleen maar een goede bedoeling blijft . Het enige motief voor handelen moet het han-delen zelf zijn en niet de beloning er voor ; laat je nooit verleiden tot handelen uit hoop op resultaat en neig evenmin tot passief zijn .

Door geloof (dat wil zeggen door juiste kennis die voortkomt uit het beoefenen van altru´sme en vriendelijkheid) wordt het hart gezuiverd van passie en dwaasheid ; daaruit vloeit voort beheersing over het lichaam en , uitein-delijk, volkomen beheersing van de zintuigen .

Voorwaarden voor gelukzaligheid

De kenmerken van een verlichte wijze zijn , ten eerste dat hij vrij is van alle begeerte en weet dat alleen het ware Ego of de Hoogste Geestelijke toestand gelukzaligheid is , al het andere is lijden . Ten tweede , dat hij vrij is van alle gehechtheid (aan- of afkeer van alles wat hem toevalt) en dat hij handelt zonder vooropgesteld doel . Tenslotte, dat hij de zintuigen volkomen beheerst , wat zinloos is en vaak zelfs schadelijk als niet aan het tweede vereiste is voldaan .

Hij die altru´sme niet in de praktijk brengt , hij die niet bereid is zijn laatste stukje brood te delen met iemand die zwakker of armer is dan hijzelf , hij die nalaat zijn mensenbroeder , van welk ras , geloof of welke nationaliteit ook , te helpen wanneer en waar bij ook maar lijden ontmoet , en die zijn oor sluit voor de schreeuw van menselijke ellende ; hij die hoort hoe een onschuldig iemand belasterd wordt en deze niet verdedigt zoals hij ook zichzelf zou verdedigen , is geen theosoof .

Uit Theosofia; vertaling Louis Geertman, oorspronkelijk "some practical suggestions for daily life, IV", uit het boekje, "practical occultism".