Hoe Word ik Helderziend?

Theosofia - februari 1950

door Helma Kool

 (...) Waarom wil men toch zo graag helderziendheid verwerven? Zo'n genoegen is het niet. Weliswaar zijn er bijna evenveel vormen van helderziendheid als er clairvoyanten zijn - en zeker bestaan er onder deze varieteiten enkele zeer interessante specima - maar in het algemeen zijn in 90 van de honderd gevallen (zo niet 99) de gaven van onze huidige zieners wel zeer beperkt, soms slechts tot de lagere ondergebieden van de astrale wereld. Een dergelijk "zien" behelst derhalve gewoonlijk allerlei beelden van minder plezierig allooi, niet alleen van onaangename maar ook van zeer ongewenste aard, wegens hun fantastischč verwrongenheid.   (...) 

Wilt U helderziend worden, terwijl ge nog niet eens helder denken kunt. d.w.z. vrij en onafhankeliik van welk gezag ook? Wilt ge in een "hogere" wereld helpen, terwijl ge hier nog steeds uw menslievende draai niet gevonden hebt? Waarom zoekt U het zover. terwiil wij dichtbij hand en hoofd en hart te kort komen? Hoelang zult ge U nog in Uw meditaties verlustigen, terwijl Uw naaste vergeefs wacht  op een daad? Of, kunt ge werkelijk overpeinzen "tot heil der wereld'? Dan heb ik niets gezegd.
Helderziendheid is een der zeven vermogens, welke normaliter eerst na inwiiding belevendigd en ontwikkeld worden;  zelden voordien. Een voortijdig opwekken van deze Gaven van de Heilige Geest op eigen initiatief mag zwart [zwarte magie] genoemd worden, op welk motief ook. Het is tegen de Natuur, tegen Haar wetten en in strijd met evolutie. Denk niet, dat ge Uw eigen, laat staan anderer evolutie op zo'n wijze kunt bevorderen. Dat is waarlijk een drogreden door Mara [illusie] ingegeven.
(...) 

Helderziendheid kan men niet commanderen; misschien dwingen, maar dat betekent welhaast een verkrachten. De Siddhis zijn met recht wondervermogens, ook al schuilt er niets bovennatuurlijks in. Zij vormen de bloesem van die mystieke Kracht welke Kundalini heet, het Vuur van Hermes en Ptah. Zeker, ge kunt moedwillig een knop openbreken, maar kan dit een lange en ongerepte bloei nog ten gevolge hebben? Zal een pover mensenkind het beter weten dan de wijze moeder-Natuur? Neen, ge kunt  "kunstjes" uithalen, aan hokuspokus doen, maar zo'n wondervermogen zult ge niet voort  brengen.
Wat echter wél is te proberen, is zichzelf in de noodzakelijke blanco gesteldheid te brengen, leeg en op niets bedacht --- zonder verlangen of verwachting, open ---  Dan, wanneer men aan niets denkt, wanneer men b.v. in een automatische handeling is, door een deur gaat, een trap oploopt, de straat oversteekt of de gordijnen dichttrekt, maar ook wanneer wij in meditatie onszelf even geheel vergeten zijn: dan ineens komt het vermogen tot ons. Wij behoeven niet het vermogen te zoeken (....), maar het zoekt ons op wanneer wij niets denken, niets hopen, niets vrezen noch verwachten --- dan is er eindelijk ruimte in de mens. Deze ruimte is niet die van het onderbewust instinct, maar van de hogere, bovenbewuste, Rede; van de goddelijke Intelligentie welke ziet hoort en weet onomstotelijk. 

Het mag jarenlange oefening vereisen van het onderscheidingsvermogen, aleer men tot juist ervaren, juist waarnemen en juist weergeven enigermate in staat is; om van het duiden niet te reppen --- maar als niet gij de helderziendheid najaagt, maar deze U zoekt, dan kán het zijn, misschien, dat ge U ook op dit onzekere terrein kunt wagen. Uit helder zijn volgt zeker helder zien.