GRONINGEN LOGE , BESTURENDAG A’DAM, JAN 2009.

In Groningen hebben we sinds september 2008 afgesproken dat iedereen verantwoordelijk is voor de invulling van de avonden rondom een soort rode draad, die per jaar wordt vastgesteld in de ALV (Algemene Ledenvergadering). Alleen of met zijn tweeën, op basis van vrijwilligheid, verzorgen de leden om de beurt de avonden en dat gaat tot nu toe prima. Uitgangspunten hierbij zijn de volgende:

Het logo van de TVN (Theosofische Vereniging in Nederland) is ‘niets hoger dan de waarheid’. Daar de waarheid, zoals bij Theosofen bekend mag worden verondersteld, de esoterische waarheid, niet in woorden kan worden weergegeven, betekent dit dus steeds zoeken naar betere verwoordingen, naar een ideaal op de horizon, onbereikbaar, maar dat geeft niet, als er maar een doel op de horizon zichtbaar is. Dat dat doel steeds naar achteren verschuift is juist goed, want dat houdt de geest scherp. Niets scherpt de geest zo goed als geconfronteerd te worden met andersdenkenden en daarmee van gedachten te wisselen, wat volgens mij ook het uitgangspunt van de oprichters der TV (Theosofische Vereniging) geweest moet zijn, een platform bieden waar ieder in vrijheid zijn eigen gedachten neer kan leggen bij anderen ter vergelijking en discussie, en zeker niet uitgaande van een vooraf goedgekeurde canon van boeken waarbuiten men niet mag gaan ter bestudering. Dan doet men alsof men de waarheid in pacht heeft, nietwaar, en wordt men sektarisch van geest en gaat zich beschermend afsluiten voor andersdenkenden. Men dient niet bij elkaar te komen omdat men gelijk denkt, nee, men dient bij elkaar te komen in een TV Loge omdat men juist verschillend denkt en van elkaar wil leren! De enige leidraad daarbij is lijkt mij die van voldoende niveau, wat gewaarborgd kan worden juist doordat men in staat is onderling verschillende gedachtenwerelden te vergelijken in plaats van zich te conformeren naar één bepaalde schrijver omdat dat laatste nu eenmaal veel eenvoudiger is. Men heeft toch verschillende wijsbegeerten bestudeerd, daar roept de tweede doelstelling toch immers toe op. Dus men mag toch verwachten dat men iets weet over Plato, Kant, Spinoza, Descartes, Thomas van Aquino, Geert Grote etc, of betekent ‘wijsbegeerten’ hier alleen wat 5.000 jaar geleden ergens in India werd gedoceerd. Zo ja, laten we dan daar ook voor uit komen, en de doelstelling niet ruimer formuleren dan zij in de praktijk uitgevoerd wordt. Er staat zelfs bestudering van wijsbegeerten en wetenschappen. Men mag dus verwachten dat een Loge wetenschappelijke kennis in huis heeft, die ook erkend wordt aan de gewone universiteit. Zoniet, ook dan verdient het aanbeveling de doelstelling wat krapper te formuleren.

De tweede doelstelling roept op tot bestudering van de vergelijkende studie van godsdiensten, wijsbegeerten en wetenschappen. Het lijkt mij, daar vergelijkende godsdienststudie tegenwoordig ook op de gewone universiteit al wordt gedaan, dat in de eerste plaats ter bestudering en vergelijking in aanmerking zouden komen die wijsbegeerten / theosofische bronnen die zo dicht mogelijk bij de eigen vereniging staan. Bijvoorbeeld bestudering van de leringen van het Theosofisch Genootschap , de Antroposofie en die van Alice Bailey. Deze leringen negeren met het argument, dat is geen Theosofie, dat is geen argument, maar een vernietigend oordeel. Ook de constatering dat deze bewegingen de geschriften van Blavatsky zouden tegenspreken is nergens op gebaseerd, behalve als men één bepaalde interpretaite van haar geschriften dogmatisch tot waarheid uitroept. Het lijkt mij dat mevrouw Blavatsky zelf dit niet zou hebben toegejuicht.Derhalve hebben wij in de Loge Groningen dit doorbroken en wij voelen ons daar heel goed bij.

Hoe doe je dat nu echter in de praktijk? Toelaten dat er meerdere meningen mogelijk zijn over één bepaald onderwerp!

Je kan alleen maar het met iemand eens of oneens zijn als je begrepen hebt wat de ander zei of nog beter wilde zeggen, maar misschien niet eens de juiste woorden daartoe zelf vond. Hoe controleer je nu bij jezelf dat je de ander begrepen hebt? Het lijkt mij goed als we wat zouden leren bij de TVN van rhetoricacurssussen (welsprekendheid, de kunst van het redevoeringen houden, redeneren, beargumenteren etc). Dat wil zeggen uitgewerkt naar onze situatie toe, dat de mensen leren met evenveel kennis en enthousiasme het standpunt van hun 'tegenstanders' (??) te verdedigen als hun eigen!  Dus eerst leren begrijpen, wat zegt die ander nu werkelijk en dan dat standpunt van die ander met evenveel enthousiasme verkondigen als hun eigen. Alleen dan kan je loskomen van woorden, van je eigen persoonlijkheid, je eigen vooroordelen, lijkt me. Willen we overkomen als een organisatie die niet dogmatisch is, dan moet je dat toch in staat zijn dat te laten blijken!! Het doodzwijgen van andere zich ook op de term theosofie beroepende bronnen, lijkt ons in Groningen geen voorbeeld van ‘niet dogmatisch zijn’

Anders zijn we slechts bezig met het continueren van een dode dogmatische organisatie, niet met een levend organisme dat open staat voor zijn omgeving om daarmee van gedachten te wisselen. Het gaat niet om uitdragen van de ware leer, mijne dames en heren, maar om tot een uitwisseling van gedachten te komen met andersdenkenden, dat is de manier om tot broederschap der mensen te komen. Indien van voldoende niveau en esoterisch inzicht kunnen mensen namelijk het niet echt oneens meer zijn, wat meestal het gevolg is van zinloze woordenstrijd, van mensen die hun woorden niet kunnen onderscheiden van de werkelijke gedachten achter de woorden, boven alle talen verheven.

Tot slot, ik geef hierbij slechts de mening weer van Loge Groningen, wij pretenderen niet dat wij voor andere Loges kunnen spreken, maar bieden slechts onze visie aan ter kennis neming.

Was getekend, Loge Groningen hier vandaag bij monde van secretaris Pieter Mellema.

[Met toestemming van Pieter Mellema gepubliceerd op deze website, Okt. 2009]