Groepswerk

( vertaling en selectie uit een folder "Groupwork " 
van the theosophical research centre" , 1947 )

onderzoek en studeren in een groep

(Dorothy Ashton)

De fundamentele theosofische waarheden zijn spiritueel en blijven door eeuwen heen relevant , maar ze zijn niet statisch of definitief . hoe we ze presenteren moet mee groeien met het groeiende inzicht dat we krijgen met elke keer dat er weer een tipje van de sluier wordt op gelicht en met de ontwikkeling van filosofie en wetenschap die nieuwe ideeen en beelden met zich mee brengt , waarmee we de theosofische waarheden kunnen uit leggen voor onszelf en anderen .

We moeten de eeuwige boodschap van theosofie bestuderen , in ons leven uit testen , de samenhang zoeken met moderne kennis en we moeten haar aan de wereld presenteren in een vorm die past bij de noden van onze moderne tijd .(...)

Een groep mensen die samen werkt in werk of occulte (theosofische) studie , wordt een dynamische , levende eenheid , waarin de individualiteit van de deelnemers gedeeltelijk verdwijnt - althans dit kan gebeuren als de deelnemers in staat zijn hun individuele zelf op de achtergrond te schuiven en hun energie en kennis op een onpersoonlijke manier delen . Als dat zo is , kan de groep een hoger niveau aan raken , dan de individuele deelnemers doorgaans doen en hun begrip verdiept zich . Het lijkt op de Zen-Boeddhist die zijn mentale paradox alleen kan op lossen door er bovenuit te stijgen naar een intuitief niveau .

Ik (D.A.) heb elders een loge gedefinieerd als ' een groep leden van alle niveau's , wiens levenskracht en energie samen komt in een levend geheel , waar het totaal groter is dan de afzonderlijke delen . ' (...)

Een groep kan elke keer besluiten wat het onderwerp voor de volgende bijeenkomst zal zijn , maar voor serieuze studie is een plan noodzakelijk , om de lijn van studie aan te geven en om te zorgen dat de groep als geheel het niveau van studie aan kan . Op die manier dient men ook bij het onderwerp te blijven en niet verder af te dwalen dan de groep als geheel aan kan . (...)

Het moet (echter) benadrukt worden dat groepswerk betekent ideeen en kennis uit alle hoeken te onderzoeken , vanuit elk standpunt , niet alleen voors en tegens , en niet alleen luisterend naar hen die het meest lijken te weten . (...)

Al kan het lijken alsof zo'n groep naar binnen gekeerd is , het heeft een heel duidelijk effect op het mentale niveau en heeft zowel invloed op de ervaring als op de verspreiding van theosofie . Leadbeater gaf aan dat gedachten op dit niveau altijd een onderwijzende waarde heeft , omdat het beven de chaos van individueel denken uit stijgt , naar een niveau ( of golflengte ? ) waar weinig competitie is ( hoewel dat in onze tijd anders zou kunnen zijn K.H.) en waar het dus onbelemmerd schijnt als een vuurtoren in een donkere wereld . (...)

groepsstudie : een aantal suggesties

(Laurence j. Bendit , m.d.)

Een van de problemen van de tegenwoordige bestudeerder van theosofie is of het gedachten - systeem dat we bij die naam kennen ( een verwesterde , 20-ste eeuwse vorm van de Vedantijnse filosofie waar elke religie op gebaseerd is ) een zich ontwikkelend , ontvouwend karakter heeft . Of is het een vorm van geopenbaarde waarheid geworden waar niets meer aan toe gevoegd kan worden en dat daardoor niet in contact blijft met hedendaagse ontwikkelingen ? Er zijn er die zo denken : zelfs dat niets dat later komt dan H.P.Blavatsky's geschriften , het bestuderen waard is . Dit moet haast wel een vergissing zijn aangezien het in gaat tegen de leringen van H.P.B. zelf .

Zij herformuleerde de fundamentele waarheden over het universum , zoals de bevat in de occulte leringen , waarheden die die niet kunnen varieren , omdat ze ten grondslag liggen aan het universum . Maar , in deze leringen liet ze zien dat , met de ontwikkeling van het intellect en het bewustzijn van de mens , moet het begrip van deze waarheden veranderen : op een manier die parallel loopt met die ontwikkeling . Dus is het dogmatiseren van welke bewering van spirituele waarheid dan ook , in tegenspraak met een van de voornaamste dingen die we van deze uitspraak kunnen leren : nl. dat de mens latente vermogens in zich heeft die het mogelijk maken dat hij/zij deze dingen voor zichzelf kan ontdekken en ervaren . (...)

Voor de gemiddelde mens is groepswerk waarschijnlijk de meest bruikbare methode van onderzoek en wel om twee redenen :

De eerste reden en de meest evidente is , dat een persoon in zijn eentje makkelijk zijn eigen vooroordelen voor waar aan neemt . In discussie met anderen is het waarschijnlijker dat fouten en vervormingen aan het licht komen . ( toch moet ook een loge als geheel er voor op passen dat cultureel bepaalde vooroordelen zo objectief mogelijk bekeken worden , denk ik .K.H. ) .

De tweede reden , heeft van doen met een subtieler aspect : het vermogen van het individuele denkvermogen om zich tijdelijk te verbinden met een grotere 'eenheid' , de groepsgeest ( groupmind ) . Dit doet denken aan het gezegde in de Bijbel dat " waar twee of drie samen komen " voor een bepaald goed doel , er iets extra's ontstaat ( vrij vertaald ) . er is ook nog het biologische gegeven dat waar een groep kleinere entiteiten samen komen om een groter iets te vormen , dat het Leven er dan iets van maakt dat groter is dan alle kleine samen . (...)

We weten op dit moment nog weinig over dit vermogen om een groepsgeest te creeren . We weten wel dat er technieken zijn om dit te creeren - een goede of een slechte kant op . Het slechtste dat we ons voor kunnen stellen kan gezien worden in massahysterie ( en de oorlog in voormalig Jougoslavie K.H. ) . De nazi's hadden indrukwekkende methodes ontwikkeld om mensen tot groepen te smeden aan de negatieve zijde , hen reducerend tot het niveau van wilde dier-mensen , gevaarlijker en destructiever dan dieren die in het wild leven vanwege het menselijke element in hen .

Het tegengestelde is echter ook waar , en degenen die naar bepaalde bijeenkomsten zijn geweest , zoals de sterrekampen ( star Camps ) in Ommen voor de tweede wereldoorlog , moeten de momenten van echte eenheid en verlichting gevoeld hebben . Deze ervaringen waren anders dan massahysterie of massa-hypnose , want hier werd individueel bewustzijn vergroot , niet verkleind . Zoals een van hen die daar aanwezig was , zei , het was een moment van intens gevoel , zonder emotie , maar daarintegen een diepe stilte van binnen en vrede ( deep stillness , silence and peace ) , die je veranderde op de een of andere manier . Dit waren grote groepen van honderden mensen , onder nogal bijzondere omstandigheden . Een groep kan echter ook bestaan uit zo weinig als twee mensen - een man en vrouw , of twee vrienden die onderling serieus discussieren , of een therapeutische groep met de minimale bezetting van therapeut en patient . In al deze gevallen zijn de zelfde basisvoorwaarden nodig , willen creatieve resultaten bereikt worden .

Ten eerste is er een gemeenschappelijk doel nodig . Als mensen samen komen om hun eigen standpunt te verdedigen , in plaats van te zoeken naar zienswijzen die verenigend werken , is het resultaat discussie of zelfs ruzie . In psychische termen : er ontstaat geen vereniging in een gemeenschappelijk veld , maar een verharding van het aura van de tegenspelers en als gevolg daar van een botsing . er is dan geen contact tussen hen , geen brug van geven en nemen en dus wordt er niets positiefs bereikt .

Als , echter , ieder met een werkelijke open houding komt , niet om de ander te overtroeven , of af te kraken , dan kan er een gemeenschappelijk werkterrein ontstaan waarin iets kan vloeien , om zo te zeggen , vanuit een andere dimensie . De mens met vaststaande ideeen ; de mens met vooroordelen ( dat is , met meningen die gebaseerd zijn op emotioneel voorkeur , hoe redelijk het ook beargumenteerd het ook kan lijken ) ; degeen die denkt zelf gelijk te hebben , en de anderen automatisch ongelijk geeft ; degeen die het gevoel heeft de 'eigenaar' van een bepaald idee te zijn ; degeen die de groep vergeet in zijn/haar enthousiastme over een bepaald punt ; geen van deze zijn zinvol voor het groepsprocess .

Aan de andere kant kan een persoon met zo'n houding , mits er door de groep goed op gereageerd wordt , van houding veranderen en toch in de groep op genomen worden . Maar dit kan alleen gebeuren als genoeg mensen een open houding hebben met een objectieve , onpersoonlijke manier van onderzoeken .

Het is belangrijk dat we begrijpen wat het betekent om een open houding te hebben . Het betekent niet dat we zacht en zonder mening zouden moeten zijn . Het betekent dat we bereid zijn te luisteren zonder emotionele weerstand , vijandigheid of afkeur , naar wat anderen te zeggen hebben . Het betekent ook dat we niet de wens hebben onze mening aan anderen op te dringen - want als we dat wel willen , betekent dat dat we er niet zeker van zijn dat onze mening relevant is en tegelijkertijd betekent het dat we niet bereid zijn ( om meer of minder bewuste emotionele redenen ) om onze ideeen aan te passen .

Paradoxaal genoeg , is de mens die werkelijk kennis heeft van de diepere dingen in het leven , nooit dogmatisch en zo zeker van de fundamentele kennis die hij/ zij heeft dat hij/zij altijd open staat voor nieuwe benaderingen van het zelfde probleem en zelfs plezier beleeft aan de noodzaak om zijn/haar ideeen uit te breiden . Op deze manier voegt hij/zij toe aan zijn/haar begrip van iets dat hij/zij impliciet weet als een geheel , maar wat toch expliciet alleen gedeeltelijk gekend kan worden . (de kennis is passief aanwezig , maar wordt pas actief als het nodig is , bijv. als er over gediscussieerd wordt K.H.)

Een houding zonder weerstand , objectief , vairagya , wu-wei ; een houding van open acceptatie is vereist . Maar dat geldt ook voor viveka , onderscheidingsvermogen , dus zorgvuldig onderzoek en analyse , zonder kritiek ; in de zin dat kritiek analyse is met een emotioneel vooroordeel van een afstotende , destructieve soort . een open geest kan heel goed wakker zijn , ook al verwacht je dat niet direct . De twee eigenschappen vullen elkaar aan . Ze zijn allebei onmisbaar in onderzoek : of dat nu in een groep gebeurt of individueel .