Nederlanders Herdenken Annie Besant, 1 october 1847-1947, Uitgave van de Theosofische Vereniging Nederlandse Afdeling, Amsterdam; blz. 9,10

Annie Besant

J. Kruisheer

Wie de gelegenheid heeft gehad en benut de karakteristieke methoden van werken van Annie Besant te vergelijken met die van haar voornaamste medewerker, C.W. Leadbeater, ontdekt daardoor een belangrijke les in Occultisme, namelijk hoezeer totaal verschillende geaardheden, niet alleen langs geheel eigen wegen tot de hoogste sporten der hierarchische ladder kunnen opklimmen, doch vooral hoe beide, hoezeer ook verschillend, toch tevens een hoogheid van levenskunst en levensmoed kunnen bereiken - bewijzen hoe tenslotte in volmaking toch ook oneindige verscheidenheid moet heersen. Waar C.W. Leadbeater op een vraag of moeilijkheden, hem voorgelegd, tot in bijzonderheden kon ingaan en rechtstreeks advies gaf of aanwees hoe te handelen, daar gaf A.B. veelal slechts korte aanwijzingen en waren deze eigenlijk meer een opwekking en aanmoediging om zelf de oplossing te gaan zoeken.

Wetend hoezeer bezet beider tijd moest zijn, heb ik natuurlijk slechts zeer zelden en dan nog alleen wanneer naar mijn mening het werk dit eiste, aan een van hen een vraag gesteld - nooit voor eigen persoonlijke zaken of ontwikkeling en slechts een hoogst enkele keer heb ik gemeend me tot beide te moeten wenden. In een zulk een geval, in een moeilijke situatie in Java, legde ik als Algemeen Secretaris der Afdeling de zaak aan Annie Besant, de President, voor en vroeg advies hoe te handelen. Het typische antwoord was: als plaatselijk verantwoordelijk persoon moet gij zelf uitmaken wat nodig is, daar alle verkrijgbare gegevens tot je dienst staan. Ik weet het is je toevertrouwd. Een andermaal, toen ik Algemeen Secretaris TVNA (1) was, ontstond een moeilijkheid met een der nevenbewegingen en hierover schreef ik naar C.W. Leadbeater die in Sydney vertoefde, en naar Annie Besant te Adyar. Van eerstgenoemde kwam een lange sympathieke brief met vele wenken over mogelijke consekwenties, enz. Van Dr. Besant een weliswaar even sympathiek, doch kort briefje met de opmerking dat zij zelf over een half jaar in Europa zou zijn en dat zij dan de zaak zou behandelen, wat zij ook gedaan heeft. Maar de opmerking was er weer bij: zie intussen wat gij er zelf aan kunt doen.

Voetnoten

(1) Theosofische Vereniging Nederlandse Afdeling. Tegenwoordig wordt dit de Theosofische Vereniging Nederland (TVN) genoemd.