Hoe Gnosis te lezen

Gnosis is een geheime leer. En deze leer is gewoon geheim omdat het alleen gelezen zowel verstaan kan worden als de persoon die het leest of hoort, zich verdiept heeft in het innerlijk. Dit is een proces wat men zelf tot zich moet nemen. Dit kan niet uit boeken geleerd worden alleen maar door het te lezen. Het moet in ons worden opgenomen door het lezen erover of te luisteren er naar.

Ik zal laten zien hoe de geheimen eruit zien als ze openbaar worden voor iemand. Door rustig ieder stukje te laten doordringen tot je verkrijg je op het laatst een verdieping. Plots zie je wat er staat. Het is wel zo dat je niet moet schromen het later weer iets anders (dieper) te kunnen lezen. Dat is de groei. Ook in dit lezen groei je. Je gaat steeds meer naar het punt wat er als écht wordt bedoeld. Je leest naar je innerlijke groei.

Ik zal hier en daar een stuk pakken uit Het Evangelie van Thomas en Het Evangelie van Filippus. Eerst wordt het stuk in zijn geheel neergezet en daarna zal ik proberen onder elke regel een uitleg te geven naar mijn verdieping daarin. Let wel dat als U zelf tot een ander inzicht komt dat dit door Uw verdieping is. Toch zal het niet veel afwijken enkel maar dieper of minder diep. Mocht het geheel afwijken dan wordt het niet met het hart gelezen.

[Zie ook de uitleg van Katinka Hesselink over 'wat is Gnosis?' waarin de academische visie op de Nag Hammadi teksten en de gnostische literatuur uitgewerkt wordt. ]

Filippus

1 Een Hebreeër maakt een Hebreeër,
en zo iemand noemt men dan een bekeerling.
Maar een bekeerling maakt geen bekeerling.
Enkele mensen zijn zoals ze ontstaan zijn
Het is voor hen voldoende te zijn.
 
Een Hebreeër maakt een Hebreeër,
Een Jood maakt een Jood. Uit een Joods huwelijk wordt een Jood geboren.
 
en zo iemand noemt men dan een bekeerling.
Een Jood wordt ingewijd in de leer en daarom een bekeerling
 
Maar een bekeerling maakt geen bekeerling.
Een bekeerling maakt echter geen bekeerling. Dit doe je zelf door de stof tot je te nemen.
 
Enkele mensen zijn zoals ze ontstaan zijn
Enkele mensen zijn éénlingen in het innerlijk. Het mannelijke en vrouwelijke in deze mens is één geworden. Dus door het innerlijke proces van het willen ontmoeten van het Zelf is dit tot ontstaan gekomen.
 
Het is voor hen voldoende te zijn.
Voor een énkeling is het voldoende gewoon te Zijn. Deze is niet meer van de aarde maar op de aarde. Het ego heeft geen invloed meer om meer te willen dan gewoon maar te zijn.
 

Filippus

2 Een slaaf poogt alleen maar vrij te worden;
hij is er niet op uit het bezit van zijn meester te verkrijgen.
De zoon echter is niet alleen maar een zoon,
maar maakt ook aanspraak op de erfenis van de Vader.
 
Een slaaf probeert alleen maar vrij te worden;
De hier bedoelde slaaf is een mens die nog gebonden is aan de wereld en de schepper daarvan.
 
hij is er niet op uit het bezit van zijn meester te verkrijgen.
De slaaf wil bevrijdt worden [ vrije wil ] door de Christus meer niet.
 
De zoon echter is niet alleen maar een zoon,
De Zoon = de Meester, is niet alleen maar een zoon [ aards begrip voor zoon ].
 
maar maakt ook aanspraak op de erfenis van de Vader.
Christus erft alles dat van de Vader is.
 

Filippus

Zij die dood zijn erven niets.
Want hoe kan een dode erven?
Als de dode het levende erft,
zal hij niet sterven,
maar juist voluit kunnen leven.
 
Zij die dood zijn erven niets.
Iemand die nog niet het Leven verworven heeft leeft als een dode en erven niets van de Vader.
 
Want hoe kan een dode erven?
Naar aards begrip kan een dode niet erven
 
Als de dode het levende erft,
Als er een dode het lukt om in het innerlijk de wedergeboorte tot stand te laten komen wordt en het Leven tot zich krijgt
 
zal hij niet sterven,
zal niet sterven naar aardse begrippen
 
maar juist voluit kunnen leven.
Maar juist écht gaan Leven.
 

Filippus

4 Een heiden sterft niet,
omdat hij nooit geleefd heeft
dat hij zou kunnen sterven.
 
Een heiden sterft niet,
Een iemand zonder geloof kan niet sterven
 
omdat hij nooit geleefd heeft
Gewoon omdat deze persoon zonder geloof niet in contact is gekomen met Hem die het Leven schenkt
 
dat hij zou kunnen sterven.
doordat deze persoon niet leeft kan hij ook niet sterven
 
Wie op de waarheid heeft vertrouwd,
Wie op de Waarheid = Hem de Christus, heeft leren vertrouwen
 
die heeft leven gevonden;
Deze heeft het Leven = Hem de Christus, gevonden;
 
deze mens loopt wel het gevaar om te sterven,
juist doordat deze persoon het Leven heeft verworven,
 
omdat hij leeft.
is er steeds het gevaar om terug te vallen in de dood, omdat de persoon leeft.
 
Hier wordt uitgelegd dat zodra iemand het Leven heeft verworven dat het grote gevaar van de val terug steeds aanwezig is. Het duister waar deze persoon aan ontsnapt is zal alles in het werk zetten om deze persoon weer terug te krijgen. Vandaar dat zo'n persoon kan sterven nu deze leeft. Alert blijven wordt er steeds verteld in de gnosis.
 

Filippus

17 Sommigen zeggen:
'Maria is bevrucht door de Heilige Geest.
Ze dwalen.
Ze weten niet wat ze zeggen.
Wanneer is een vrouw ooit zwanger geworden door een vrouw?
 
Maria is de reine maagd
die door geen macht is bezoedeld.
Ze is een onaantastbaar heiligdom voor de Hebreeën
dat zijn de apostelen en apostolischen.
Deze maagd is door geen enkele macht bezoedeld.
De machten hebben alleen zichzelf bevlekt.
 
De Heer zou niet gezegd hebben:
'Mijn Vader die in de hemel is"
als hij niet ook nog een andere vader zou hebben
hij zou dan eenvoudig 'mijn Vader hebben gezegd.
 
Sommigen zeggen: 'Maria is bevrucht door de Heilige Geest. Ze dwalen. Ze weten niet wat ze zeggen. Wanneer is een vrouw ooit zwanger geworden door een vrouw?
Hier wordt overduidelijk beweerd dat Maria niet door de Heilige Geest is zwanger geraakt van Jezus.

[ het evangelie van Filippus zonder commentaar ]

Maria is de reine maagd

Maria is zuiver in het innerlijk vandaar een reine maagd.
 
die door geen macht is bezoedeld.
Geen tekort heeft bezit van haar genomen. Machten zijn deze die ons van tekorten voorzien. Een tekort is, hebzucht, haat, drank, drugs, macht etc.
 
Ze is een onaantastbaar heiligdom voor de Hebreeën dat zijn de apostelen en apostolischen.
Die het voor het zeggen hebben zijn het die haar als een aardse Maagd heilig en onaantastbaar hebben gemaakt.
 
Deze maagd is door geen enkele macht bezoedeld.
Nogmaals hoe rein ze is in het innerlijk. Wat geheel niets van doen heeft met het aardse begrip van maagd zijn.
 
De machten hebben alleen zichzelf bevlekt.
De personen die macht hebben en haar deze Heiligheid hebben gegeven van aardse maagd, zijn zelf bezoedeld door de waarheid te verdraaien [ verbergen ].
 
De Heer zou niet gezegd hebben: 'Mijn Vader die in de hemel is" als hij niet ook nog een andere vader zou hebben hij zou dan eenvoudig 'mijn Vader hebben gezegd.
Heel duidelijk kant en klaar wordt er gezegd dat Jezus juist twee vaders heeft. Een aardse die hem verwekt heeft en een Hemelse Vader. Vandaar dat Hij steeds zegt, "Mijn Vader die in de hemel is".
 

Fragmenten uit het Evangelie van Thomas

Dit zijn de geheime woorden die Jezus de Levende gesproken heeft en die Didymus Judas Thomas heeft opgeschreven.
 
1 En hij heeft gezegd:
Hij die de betekenis van deze woorden zal vinden
zal de dood niet smaken.
De persoon die het geheim leert te wéten dat in deze woorden verscholen is zal niet meer met de dood van doen hebben maar bij de Levenden behoren. /
 
30 Jezus heeft gezegd:
Daar waar drie goden zijn
zijn het goden,
daar waar er twee zijn of één,
daar ben ik met hem.
 
Daar waar drie goden zijn zijn het goden,
Op de plek waar drie goden zijn heten zij goden. Dit is de aarde met meerdere goden
 
daar waar er twee zijn of één, daar ben ik met hem.
Op de plek waar Vader is kan het alleen maar mogelijk zijn dat er drie tezamen als één zijn. Dus de Heilige Geest ziet er twee bij zich en zijzelf is één daarvan. Christus ziet er ook twee bij zich en Hij is één daarvan. Het is onmogelijk bij Vader er meer dan drie te tellen. /
 
33 Jezus heeft gezegd:
Wat ge met het ene oor zult horen
schreeuw het in het andere oor
verkondig het op uw daken.
Want niemand steekt een lamp aan
en zet ze onder de korenmaat
noch zet ze op een verborgen plaats,
maar hij zet ze op de kandelaar
opdat diegenen die komen en gaan
haar licht zouden zien.
 
Wat ge met het ene oor zult horen
Wat U leert te wéten aan kennis
 
schreeuw het in het andere oor
vertel dit door aan de mensen die het willen horen
 
verkondig het op uw daken.
Houdt het niet verborgen maar breng het voort
 
Want niemand steekt een lamp aan
Want je verlicht jezelf niet
 
en zet ze onder de korenmaat
om dit verborgen te houden
 
maar hij zet ze op de kandelaar
maar die het gevonden heeft zet zichzelf op een verhoging
 
opdat diegenen die komen en gaan
zodat het voor die personen die het zoeken
 
haar licht zouden zien.
makkelijk te vinden zal zijn. /
 
46 Jezus heeft gezegd:
Van Adam tot Johannes de Doper
onder hen die uit de vrouw geboren zijn
overtreft niemand Johannes de Doper,
zodanig dat zijn ogen niet vernietigd zullen worden.
Maar ik heb gezegd:
Hij onder u die klein zal zijn
zal het Rijk kennen
en Johannes overtreffen.
 
Van Adam tot Johannes de Doper onder hen die uit de vrouw geboren zijn
Een ieder op aarde is vanzelf geboren uit de vrouw
 
overtreft niemand Johannes de Doper,
is Johannes de Doper de grootste. Deze herkent wie Jezus werkelijk is
 
zodanig dat zijn ogen niet vernietigd zullen worden.
In de bijbel is het niet toegestaan God te zien. Jezus bedoelt dat deze wel dit kan zien maar zonder de ogen van het lichaam te gebruiken.
 
Hij onder u die klein zal zijn
Deze die het ego af weet te werpen en vanzelf niemand belangrijk meer is
 
zal het Rijk kennen en Johannes overtreffen.
Is binnen gegaan in het innerlijk en heeft het Goddelijke ontdekt.

http://home.kabelfoon.nl/~provider/Mystiek/Uitleg+gnosis.html over genomen met lichte aanpassingen nadat deze tekst van het internet verdwenen was, 2006.

Nag hammadi geschriften
Nag hammadi geschriften
Jacob Slavenburg & Willem Glaudemans

Maria Magdalena en haar evangelie
Maria Magdalena en haar evangelie
Jacob Slavenburg