Het Evangelie van Maria Magdalena

...zal de materie vernietigd worden of niet?
De Verlosser zei: " alle naturen, alle vormen en alle schepselen bestaan in en met elkaar en ze zullen weer teruggevoerd worden tot hun eigen wortel. Want in de natuur van de materie kan zich slechts tot haar eigen natuur terugvoeren. Wie oren heeft om te horen, die hore !"
Petrus vroeg hem:
"omdat u ons alles heeft uitgelegd, zeg ons nu nog dit: wat is de zonde van de wereld?"
De Verlosser zei:

"Zonde bestaat niet.Maar het zijn jullie die de zonde maken, namelijk wanneer jullie doen wat in wezen gelijk staan aan overspel, dat wat men de "zonde" noemt.
Daarom is het goed in jullie midden gekomen, naar het wezen van iedere natuur, om deze weer in zijn wortel te herstellen"

Toen ging hij voort en zei :

"daarom worden jullie ziek en sterven jullie, omdat jullie houden van wat jullie misleidt. Wie het vatten kan, vatte het!
De materie gaf geboorte aan een begeerte die haar gelijke niet kent omdat zij is uitgegaan van iets tegennatuurlijks. Zo heerst er verwarring in het gehele lichaam.
Daarom heb ik jullie gezegd: heb goede moed. En als jullie moedeloos zijn, vat toch moed tegenover de verschillende vormen van de natuur. Wie oren heeft om te horen, die hore!

Toen de Gezegende dit gezegd had, groette hij hen allen met de woorden:

Vrede zij met jullie, Breng mijn Vrede voort. Let erop dat jullie niemand misleiden door te zeggen "zie hier, "of "zie daar" want de Zoon des Mensen verblijft in jullie binnenste. Volg hem!
Die hem zoeken zullen hem vinden. Ga zo heen en verkondig het evangelie van het Koninkrijk. Leg geen andere bepaling op dan die welke ik jullie heb gesteld. En vaardig geen wet uit zoals de wetgever, opdat jullie daar geen gevangenen van worden"

Toen hij dit gezegd had, ging hij heen.
 
Zij echter waren bedroefd.Ze huilden heftig en zeiden:

"Hoe moeten we naar de heidenen gaan en het evangelie van het Koninkrijk van de Zoon des Mensen prediken? Als hij al niet werd gespaard, hoe zal men ons dan sparen?

Toen stond Maria Magdalena op en zij kuste hen allen en zei tegen haar broeders:

"Huil niet, wees niet bedroefd en twijfel niet, want zijn genade zal geheel met jullie zijn en jullie behoeden. Laten we liever zijn grootheid prijzen,want hij heeft ons voorbereid en ons tot mens gemaakt.'

Toen Maria dit zei richtten zij hun harten op het Goede. En ze begonnen de woorden van de Verlosser te bespreken.
 
Petrus zei tegen Maria:

"Zuster, we weten dat de Verlosser meer van jou gehouden heeft dan van de andere vrouwen. Zeg ons de woorden van de Verlosser zoals jij je die herinnert, die jij kent maar wij niet kennen en die we ook nog niet hebben gehoord."

Maria antwoordde en zei:

"Wat voor jullie verborgen is zal ik jullie bekendmaken"

en ze begon hun het volgende te vertellen:
"Ik, zei ze, ik zag de Heer in een visioen, en ik zei tegen hem: 'Heer, ik zie u vandaag in een visioen' Hij antwoordde en sprak tot mij: "Gezegend ben je dat niet wankelt bij mijn aanblik. Want waar het bewustzijn is, daar is de schat" Ik vroeg hem : "Heer, ziet hij, die een visioen heeft, nu met de ziel of met de geest?" De Verlosser antwoordde en sprak : "Hij ziet noch met de ziel noch met de geest, maar met het bewustzijn,dat tussen de twee in ligt .Zo is het dat hij een visioen waarneemt en het is......
 
Hier ontbreken de pagina's 11- 14 van het oorspronkelijke handschrift en gaat het met de volgende pagina's verder;
 
Evangelie volgens Maria pagina 15-19 Nag Hammadi Geschriften I p 382-384
 
...het.
En de Begeerte zei:
"Ik heb je niet omlaag zien gaan,
maar nu zie ik je omhoog gaan.
Waarom lieg je?
Want je hoort bij mij !"
De Ziel antwoordde en zei:
"Ik heb jou gezien
maar jij zag mij niet,
noch herkende je mij.
Je hebt mij als kleding gediend
en je kende mij niet"
Toen ze dat gezegd had ging ze met grote vreugde weg.
 
Toen kwam ze bij de derde macht,
die Onwetendheid genoemd wordt.
Deze wilde de ziel uithoren:
"Waarheen ben je op weg?
In slechtheid ben je vastgehouden en
je bent onderworpen aan mijn oordeel!"
Maar de ziel zei:
"waarom oordeel je over mij
terwijl ik niet geoordeeld heb.
Ik werd vastgehouden
hoewel ik niets vastgehouden heb.
Ik werd niet herkend
Maar ik heb wel herkend dat het Al opgelost zal worden
zowel de aardse dingen als de hemelse"
 
Toen de ziel zo de derde macht was voorbijgekomen,
steeg ze verder omhoog en zag de vierde macht.
Deze had zeven gedaanten:
De eerste vorm is de duisternis
De tweede de begeerte
De derde de onwetendheid
De vierde de prikkel van de dood
De vijfde is het koninkrijk van het vlees
De zesde is de domme wijsheid van het vlees
De zevende is de vertoornde wijsheid.
Dat zijn de zeven heerschappijen van de Toorn.
 
Ze vroegen de ziel:
"Vanwaar kom je, moordenares;
en waarheen ben je op weg,
jij die de ruimte bedwong?"
En de ziel antwoordde en sprak:
"Wat mij bindt is gedood
en wat mij omringt is overwonnen
Mijn begeerte heeft opgehouden te bestaan
en de onwetendheid is gestorven
In een wereld ben ik bevrijd
uit een andere wereld
en in een beeld
door een beeld van boven,
want de boeien der vergetelheid
hebben een tijdelijke duur.
Vanaf dit ogenblik af
zal ik de rust ontvangen,
los van het tijdsverloop van de eon;
in zwijgen"
 
Toen Maria dit had gezegd, zweeg ze, want tot zover had de Verlosser met haar gesproken.
 
Maar Andreas nam het woord en zei tegen de broeders:

"Zeg eens, wat denken jullie over wat zij gezegd heeft? Ikzelf geloof niet dat de Verlosser dit heeft gezegd, want het is duidelijk dat het afwijkende ideeŽn zijn." 

Petrus nam het woord en sprak over dezelfde dingen Hij vroeg hun over de Verlosser:

"Zou hij werkelijk buiten ons om en niet openlijk met een vrouw gesproken hebben? Moeten wij ons soms omkeren en allemaal naar haar luisteren? Heeft hij aan haar de voorkeur gegeven boven ons?"

Toen huilde Maria en zei tegen Petrus:

"Mijn broeder Petrus, wat denk je? Denk je dat ik het zelf in mijn hart bedacht heb of dat ik leugens vertel over de Verlosser?"

Levi nam het woord en zei tegen Petrus:

"Petrus, jij bent altijd zo heetgebakerd! En nu zie ik weer dat je redetwist met deze vrouw als met tegenstanders. Als de Verlosser haar waardig bevonden heeft, wie ben jij dan om haar te verwerpen? Zeer zeker kende de Verlosser haar erg goed en daarom heeft hij van haar meer gehouden dan van ons. We moesten ons eerder schamen en ons bekleden met de volkomen Mens en hem in onszelf verwerven, zoals hij ons heeft opgedragen,en het evangelie verkondigen. En laten we daarbij geen andere bepaling of wet opleggen dan wat de Verlosser gezegd heeft.

Toen Levi dit gezegd had, maakten ze zich op om te verkondigen en te prediken.
 
Het Evangelie volgens Maria

Zie Wat is Gnostiek? over de gnostische thema's in deze tekst en Boeken over Gnosis en Gnostiek