DASABHUMIKA

De Tien Stadia van het Bodhisattva Pad

[De onderstaande vragen worden gesteld aan Bodhisattva Vajragarbha (Diamant-matrix), om vervolgens door hem, namens Boeddha, te worden beantwoord.]

[Hierna volgt een inleiding waarin de verzamelde bodhisattvas en andere wezens Vajragarbha bodhisattva vragen een uiteenzetting te geven over de Tien Stadia op het bodhisattvapad. Vajragarbha consulteert Boeddha, die deze verlof geeft namens hem te spreken.]


DE VERZEN


Aldus heb ik het gehoord:

En zo, dankzij de lichtstralen die uitgingen vanuit Boeddha Shakyamuni's derde oog werden al die werelden
en al die Boeddhaverzamelingen, en het gezelschap bodhisattvas duidelijk in het licht gezet.
En daar al die andere Boeddhas (in andere wereldstelsels) eveneens lichtstralen uitzonden werd dit wereld-systeem, ons deel van de cosmos, met de Boeddha- en Bodhisattva-verzameling daarin eveneens belicht.
Toen, vanuit die toren van lichtwolken, de kracht der Boeddhas ontvangen hebbend, klonk een stem:

Dit wonder geschiedt door hen die hun Tien Krachten vertonen, die hun gelijke niet kennen, die gelijk de ruimte zijn, die ongekende waardigheden bezitten.
Dat wil zeggen, (het geschiedt) door Shakyamuni Boeddha's Leer, door hen die aan goden en mensen voorbij zijn.

Nu (,Vajragarbha,) in het bezit van de kracht der Boeddhas, open nu de schatkamer der Waarheids-Vorsten
En zet de verheven praktijk en de stadia van kennis in het licht.

Zij die deze verheven leer vernemen zullen evenzo
De kracht ontvangen en zich gesteund weten door Boeddhas en bodhisattvas,
En dezen zullen hen, zodra ze de Tien Krachten bezitten en geleidelijkaan de
Tien Stadia hebben doorlopen, Boeddhaschap doen ingaan.

Zelfs diegenen die neergetuimeld zijn in de oceaan, of in een hel
Zullen zonder twijfel in staat zijn deze leer te vernemen.
Maar zij die volharden in hun dwaasheid, die argwanend zijn en niet open staan,
Die zullen 't nooit horen.

Wees zo goed de verheven kennispaden doorheen deze stadia, van 't begin tot 't einde
Stap voor stap uiteen te zetten, met inbegrip der oefeningen en tot waar de handelingen zich uitstrekken.

Toen, met als doel de zuiverheid van deze bijeenkomst te doen toenemen, sprak Vajragarbha, de tien richtingen overschouwend, de volgende verzen:

Het pad der grote wijzen is subtiel en moeilijk te kennen.
Het is buiten het voorstellingsvermogen, en moeilijk ermee in aanraking te komen.
Het is zuiver; alleen de wijzen kennen het.
De aard ervan is onbewogenheid, zonder ontstaan of vergaan.
Van nature ledig, volmaakt in ruste, niet-twee, onuitputtelijk,
Vrij van alle (bestaans-)staten, gelijkmoedig voortgegaan tot aan nirvana,
Zonder uitersten, zonder Midden, niet in woorden uit te drukken,
Niet in tijd te vatten, als lege lucht,
In ruste, volmaakt stil, behaald door de Verlichtten,
Uiterst moeilijk in woorden te omschrijven:
Zo zijn de Stadia en hun oefeningen -
Moeilijk uit te leggen, moeilijk aan te horen.

Voorbij het denken en bewustzijn's bezig zijn,
Te kennen met behulp van jnana (Weten), gerealiseerd door de grootste wijzen,
Niet aan 't licht gebracht door de (4) elementen van materie en bewustzijn,
Onbereikbaar door de geest, voorbij intellectualiseren: -
Zoals zelfs de Verlichtten het pad der vogels niet kunnen zien of beschrijven,
Zo kunnen ook de Stadia niet in woorden worden gevat, laat staan gehoord.

Ik zal dan slechts vertellen over het begin,
Uit vriendelijkheid, mededogen, en betrokkenheid:
Ik zal het stap voor stap bespreken. Echter, niet door overdenken,
Doch door kennis (jnana) zal men, indien gewenst, die stadia kunnen waarmaken.

Zo'n (geestes)rijk is moeilijk te herkennen, onmogelijk te beschrijven -
Het berust slechts in je eigen geest.
Niettemin zal ik spreken vanuit de Boeddha's kracht -
Men zou dan nu geconcentreerd en respectvol moeten luisteren.

Deze toegang tot kennis, zo zijnd
Kan niet verklaard worden, al neemt het eeuwen.
Toch geef ik hier een samenvatting
In overeenstemming met de zoheid van de Leer.

Gezegenden, luister dan respectvol,
Met Boeddha's kracht zal ik spreken.
Ik zal de verhevenste Leer doen horen
In aangepaste spraak, voorzien van voorbeelden.

Hoewel het moeilijk in woorden valt te vatten
Heb ik nu de kracht dit toch te doen
Dankzij de onmetelijke Boeddhakracht, en de kracht van het Lichtend Lichaam
Die nu in mij zijn.