DASABHUMIKA

De Tien Stadia van het Bodhisattva Pad

HET ZEVENDE STADIUM: Ver-Reikend

Toen sprak Vajragarbha de volgende verzen teneinde de betekenis van dit stadium uiteen te zetten:


Dan, met onmetelijke kenns, het spoor van de ultieme waarheid volgend,
Met een geest die doorheen de zes (voorgaande) stadia gestabiliseerd is geworden, perfect geconcentreeerd,
En de eenheid van wijsheid en vaardige middelen perfect tentoon spreidend,
Gaan ze het zevende stadium van verheven praktijk binnen.

Ledig, zonder kenmerk, wensloos, en toch met mededogen en vriendelijkheid,
De staat van geluk binnengegaand zijnd, en toch nog steeds de Boeddhas erend,
Onvermoeibaar in waardigheden en kracht, en toch wetend dat die ledig zijn,
Gaan ze het rijk van het zevende stadium binnen.

Hoewel in de wereld, met groot uithoudingsvermogen, zijn ze onthecht geraakt,
Hebben de vlammen van de (mentale) aandoeningen gedoofd en de wereldse verlangens tot rust gebracht.
Nu, rijdend in de wagen van het niet-duaal zijn van de dingen - die als weerspiegelingen, illusies, dromen zijn -
En toch mededogen aan de dag leggend, gaan ze het zevende stadium binnen.

Terwijl nochthans hun eigen geest geen onderscheid aanlegt en gelijkmoedig is, zuiveren ze het (Boeddha-)land.
Ze tonen de kenmerken van de Boeddha, maar zijn toch onbewogen in de essentie van Waarheid.
Ze spreken ten bate van de wereld hoewel niet gevangen in (hun eigen fraaie) geluid,
En in een oogwenk gaan ze de kennende geest van Boeddha binnen.

Zelf in het licht gezet overdenken ze deze leringen,
Gaan de hogere stadia binnen met de wens de wereld goed te doen.
In dit stadia zijn ze eindeloos bezig voor de levenden,
Tonen Boeddha-daden, oneindig in getal.

Ze begrijpen wat "landen" betekent, de soorten daarin en de tijden,
De geneigdheden, de intenties, de diverse geestestoestanden,
En onderwijzen zonder ooit te stoppen - en doen dat naar de geest en letter -
Teneinde allen tot wasdom te brengen.

Zij die met deze kennende geest het verheven Pad bereikten,
Die in al hun handelen wijsheid en vaardige middelen combineren,
Die onderwijl in ieder gedachtemoment de waardigheden van het Pad beoefenen,
Die vervullen de tien alles overstijgende staten.

De wens alle wezens goed te doen is geven (dana).
Discipline betekent een tot staan komen van de kwellingen, geduldige verdraagzaamheid betekent geweldloosheid,
Energie is de steeds toenemende inspanning die ze in al hun ondernemingen aan de dag leggen,
Onbewogenheid op het Pad is de meditatie op wat is waardig is.

Aanvaarden dat er niet-ontstaan is, dat het bekoeld is, is verheven wijsheid.
Toewijding is vaardigheid, geloften afleggen staat gelijk aan groeiend succes.
Onvernietigbaarheid is derhalve kracht, en kennis is de vreugde te kunnen leiden.
Zo bereiken ze van moment-tot-moment de kwaliteiten van verlichting.

In het eerste stadium worden waardigheden vervuld door de geest er op te richten;
In het tweede is er verwijdering van mentale bezoedelingen. In het derde worden de kluisters verbroken.
In het vierde is er het Pad, in het vijfde handelen zonder onderscheid des persoons,
En in het zesde is de kennis van niet-ontstaan werkzaam.

Derhalve, zodra ze het zevende stadium bereiken
Vangen ze aan allerhande verdienstelijke daden uit te voeren.
Waarom? Omdat de kennis en de handelingen die (of waarvan) ze (de vruchten) behaalden
Alles zuiveren dat zich tot in het achtste stadium ontwikkelt.

(Het stadium van) Ver-reikend is (een oceaan die) moeilijk over te steken is. Maar dankzij
Stap-voor-stap praktijken steekt men ze over, (zo makkelijk) als je het pad tussen twee landerijen oversteekt.
Dit zevende stadium doorlopend zijn ze onbezoedeld, als vorsten,
En toch gevestigd op het Pad, waarop ze niettemin nog niet alles overstegen zijn.

Wanneer ze het volgende, het achtste stadium bereiken
Overstijgen ze de mentale objecten, gevestigd als ze zijn in de handeling die kennis heet.
Zoals een god de wereld niet beziet zoals de mensen dat doen,
Zo handelen ze, onbezoedeld, als de lotusbloemen.

In dit stadium zijn ze voorbij een aantal kwellingen -
Die, overigens, noch handelen, noch volledig vernietigd zijn.
Op dit Pad handelen ze niet naar de impuls van hun kwellingen,
Maar terwijl ze ernstig streven naar verheven kennis, zijn nochthans nog niet al die kwellingen beeindigd.

Ze kennen vele ambachten, hebben medicinale kennis, en dharani;
De wetenschappen zijn hen welbekend;
Ze vervolmaken meditaties, overstijgende kennis, krachten,
En zijn bedreven in diverse concentraties (samadhi).

De praktijken der Toehoorders en Zelf-Verlichtten overstegen zijnd,
Zijn ze gevestigd in de oneindige kennis der Verlichtende Wezens.
Voorheen waren ze als koningskinderen vanwege hun vaste voornemen, vanaf nu zijn ze dat
Vanwege Kennis, en, eenmaal tot wasdom gekomen zijn ze krachtig.

De diepste diepten bereikt hebbend houden ze zelfs daar niet stil;
Al is hun geest als uitgewist, dan nog blijven ze in deze praktijk niet hangen.
Ze zijn als iemand die aan boord van een machtig schip
Alle wateren voor zich ziet, en er toch niet in omkomt.

Voorzien van nog verhevener vaardigheden, wijsheid en krachten,
Rijk in waardigheden voortkomend uit kennis en handelen - moeilijk in te schatten door de wereld,
Dienen ze miljoenen Boeddhas, worden immer zuiverder,
Als met edelstenen bezet goud.

Het licht van perfecte wijsheid van de wijzen's wijsheid in dit stadium
Doet het vocht van verlangen verdampen, als stond het in het zonlicht.
Dit stadium bereikt hebbend worden ze gidsen,
Capabel, vaardig in het onderwijzen van kennis' vrucht.

Steeds op 't doel gericht, vastberaden, alert en krachtig
Zien ze, dankzij samadhi, ontelbare Boeddhas
In alle windrichtingen - en meer,
Al de Boeddhas met onmetellijke, verheven wilskracht.

"Dit is het zevende stadium dat Ver-reikend wordt genoemd. Het zuivert vaardigheden en wijsheid; het is moeilijk te kennen door mensen in de wereld en al diegenen die slechts voor zichzelve oefenen."


Toelichting


HET ACHTSTE STADIUM van het Bodhisattva Pad