DASABHUMIKA

De Tien Stadia van de Bodhisattva

HET VIJFDE STADIUM: Moeilijk te Overwinnen

Aldoende gezuiverd door de excellente praktijken in het vierde stadium,
Mediteren ze nu op het eender zijn van Boeddhas uit het verleden, het heden, en de toekomst;
Ze mediteren op hun eender gedrag, op wat zij bereikten, en op de zuiverheid van het Pad,
Alsook op hun eigen bevrijd zijn van twijfel - zo gaan ze het vijfde stadium binnen.

Juist contempleren (smrti) is hun boog; geestkracht is hun pijl die recht op 't doel afgaat.
Juiste inspanningen zijn hun paarden; hun supranormaal vermogen vormt hun strijdwagen.
De vijf Krachten zijn hun wapenrusting waar geen bandiet doorheen breekt.
Heroisch zijn ze, nooit versagend - zo treden ze het vijfde stadium binnen.

Moreel besef en eenvoud is hun kleed; wijs zijn ze, doordrenkt van zuiver handelen.
De bodjanga zijn hun bloemenkrans, de geur van diepe meditatie.
Hiermee, en met de uitmuntende methoden die verfraaid zijn met wijsheid en ongedeelde aandacht,
- Zo de hof van controle over het mentale binnentredend, gaan ze het vijfde stadium binnen.

De vier bases voor supranormaal vermogen zijn als hun voeten, zuivere aandacht (sati) is als hun nek,
De nobelste vormen van vriendelijkheid en mededogen zijn hun ogen, verheven wijsheid hun tanden;
Zo heffen ze de strijdkreet van zelfloosheid aan teneinde de dieven, hun (mentale) aandoeningen, te overwinnen;
Zo gaan de leeuwen onder de mensen gelijkmoedig en wijs geworden het vijfde stadium binnen.

Dit verheven vijfde stadium bereikt hebbend,
Doen ze het zuivere Pad glanzend stralen.
Zuiver van intentie, met Boeddhaschap voor ogen
Houden ze mededogen en vriendelijkheid voor ogen, zijn nooit bedrukt.

Door een voorraad waardigheden en hogere kennis aan te leggen,
Schouwen ze op veel manieren in wat de stadia vereisen.
Boeddha voor ogen, doordrenkt met intelligentie en rede
Hebben ze een volmaakt beeld van wat de Vier Nobele Waarheden beduiden.

Ze nemen een duik in de opperste waarheid, in de relatieve waarheid,
In de waarheid omtrent de karakteristieken, in die der onderscheidingen, de structuren,
Die van substantie, die van het bezoedelde, en van uitdoving (nirodha),
En ook schouwen ze in de waarheid van het Pad, tot en met de waarheid van dat wat geen obstakels meer ontmoet.

Hoewel hun subtiele onderscheidingsvermogen de waarheid zoekt
Bereiken ze nog niet de hoogste bevrijding die geen obstructies kent.
Niettemin, dankzij grote kennis en toewijding overstijgen ze
Alle waardigheden waar de wereldse mens toe in staat is.

Zo de ware waarheid voor ogen hebbend Weten ze dat
Het geconditioneerde van nature onwerkelijk is, en niet naar waarde te schatten.
Hun licht van mededogen en vriendelijkheid, dat zijn volmaaktheid heeft gevonden in de Boeddha, neemt nu toe en toe.
Met dit gereedschap streven ze naar verlichtende kennis, ten bate van de wezens.

Ze schouwen in het verleden en de toekomst van het geconditioneerde.
Ze zien hen die gehuld zijn in de duisternis van onwetendheid, gevangen in dukkha,
En deze wezens, geketend door deze massa aandoeningen, redden ze,
Hoewel ze zonder zelf, zonder ziel zijn - gelijk gras of bomen.

"Wedergeboren werd je vanwege twee gelijktijdig optredende aandoeningen;
Noch in het verleden, noch in het heden, noch in de toekomst zul je (hiermee) een eind aan dukkha vinden."
Zij (de Verlichtende Wezens) zien deze mensen als verloren, als niet afgewend
Van de draaikolk die de wereld is - alhoewel hierin geen eigen aard te ontdekken valt.

Gevangen in de skandhas, met zintuigen die als slangen zijn, vol verkeerde
Meningen, met een hart dat in brand staat, omwikkeld door duisternis,
Overspoeld door begeerte als gevolg van afwezigheid van inzicht , en
Zonder Boeddha's sturing, drijven ze als wrakhout door een zee van lijden.

Dit eenmaal wetend spannen Verlichtende Wezens zich extra in
Teneinde de bevrijding van alle wezens te bewerkstelligen.
Aandachtig worden ze, met juist inzicht, doelgericht, vastberaden.
Gewetensvol worden ze, en als gevolg klaarwakker en vol wijsheid.
Het vergaren van verdienste en hogere kennis verzaken ze niet.
Noch lui, noch sloom streven ze naar de Krachten.
Ze ontwikkelen landen (meditatieve praktijken), kenmerken en Boeddhawoorden (Buddhavacana).
Al hun bestrevingen staan het welzijn der wezens ten dienste.

Teneinde wezens tot volle wasdom te doen komen ontwikkelen ze vaardige middelen -
Zoals schrijven, drukken, mathematica, medische kennis;
Ze zuiveren de wezens en hun omgeving, verstrekken tegengif en medicijnen;
Uitmuntend onderricht verzorgen ze met een hart vol mededogen en vriendschap, en met grote intelligentie.

In zang en dans zijn ze bedreven; ze bouwen de heerlijkste plaatsen:
Watergangen, parken met bloemen en vruchten, banken,
Alle dingen om de wezens te plezieren;
Zelfs schatkisten openen ze voor hen.

Astronomie is hen niet vreemd, noch geologie en gelaatskunde.
Bedreven zijn ze in de meditaties op het vormloze, op supranormale
Kennis, en op de Onmetelijken.
Ze wensen de wereld welzijn en geluk.

Aangekomen in dit stadium dat Moeilijk te Overwinnen heet zijn ze beoefenaars van hogere wijsheid.
Daar dienen ze ontelbare Boeddhas en luisteren naar hun Leringen.
Daar zijn ze van harte goed en stralen
Als goud waarop juwelen zijn bevestigd.

Zoals de juwelen-paleizen aan het firmament
Niet weggevaagd worden door de wind, zo blijven Verlichtende Wezens
Onaangedaan terwijl ze niettemin in de wereld werken ten bate van de wezens -
Als lotussen waar water niet op blijft hangen.

In dit stadium vernietigen deze Rajas van tevredenheid
De handelingen van nep-leraren die oorden zijn van een menigte aan (verkeerde) opinies.
Al het goede dat ze doen is ten bate van het bereiken van verlichtende kennis.
Ze handelen teneinde de wezens te kunnen redden en koesteren de Tien Krachten als hun schat.

Enorme energie ontwikkelen ze, nooit versagend,
Zo dienen ze miljoenen Boeddhas.
(Ononderbroken) concentratie bereikt hebbend doen ze miljoenen werelden op hun grondvesten schudden,
En brengen de werken der Waardigen tot uitvoering.

"Zo hebben Verlichtende Wezens, hoeders over de levenden, het vijfde stadium verklaard dat Moeilijk te Overwinnen heet; ze deden dat op ontelbare manieren."


Toelichting


HET ZESDE STADIUM van het Bodhisattva Pad