DASABHUMIKA

De Tien Stadia van de Bodhisattva

HET DERDE STADIUM: Glorieus Schijnend

Toen sprak Vajragarbha de volgende verzen teneinde de betekenis van dit stadium uiteen te zetten:

Zuiver en helder van geest, vol waardigheden,
Gelijkmoedig en niet terug-vallend,
Doelgericht, met vurig verlangen, onwrikbaar, energiek, genereus,
Gaan ze het derde stadium binnen.

In dit derde stadium dat Glorieus Schijnend heet contempleren ze
op het principe van dukkha, vergangkelijkheid, onzuiverheid,
Ontbinding, het vlietende, het van-moment-tot-moment zijn, op het krachteloos zijn
(van het illusoir bestaande), en ze contempleren hoe er geen komen-en-gaan is van al wat geconditioneerd is.

Wat geconditioneerd is zien ze alsof het ziek is, vergezeld van leed en gelamenteer,
Van kwellingen, en geketend door aantrekken en afstoten,
kortom, een rijk van dukkha, ongelukkig zijn, als een fel brandend vuur,
En al dit verrijst in een ononderbroken keten, al tesamen.

Zonder illusies over alle wezens'staten, ongebonden en
een van hart trachten Verlichtende Wezens naar kennis,
Zien ze Boeddhas'kennis als onvoorstelbaar,
Niet in te denken, onvergelijkelijk, vrij van kwellingen.

Boeddhakennis ziend die vrij van dukkha is,
Hebben ze medelijden met al diegenen die hulpeloos, zonder middelen
(tot verlichting), verteerd door het vuur van passies en onnozelheid,
Hun geest geketend aan honderden vormen van ellende in helse omstandigheden verkeren.

Standvastig gaan ze voort om al diegenen te bevrijden die dukkha ondergaan,
Dat wil zeggen, zij die inzicht en wilskracht ontberen,
Die het juweel dat Bodhimind heet niet bezitten,
Die op de wereldse stroom worden meegevoerd en bang zijn voor bevrijding.

Kennis zoekend, ongebonden, handelend voor het welzijn van de wereld,
Overwegen ze (de Verlichtende Wezens) hoe de bevrijding van de wereld tot stand gebracht kan worden -
(En weten:) Dat wordt nergens anders gevonden dan in de ongehinderde kennis der verlichtten;
De ongelimiteerde Boeddhakennis wordt uit wijsheid geboren.

Overwegend dat wijsheid voortkomt uit leren,
Zijn Verlichtende Wezens goede studenten.
Dag en nacht studerend, niets anders voor ogen,
Zoeken ze de Waarheid, het ultieme doel.

Wat ze niet al bereid zijn achter te laten teneinde die Waarheid te vinden:
Juwelen en parels, geliefde familieleden,
Soevereiniteit, steden en verblijfplaatsen,
Echtgenoten en kinderen - zo aardig in de omgang,

Hoofd, handen en voeten, ogen, vlees, tong, tanden en oren,
Hart, bloed, botten en merg -
Ze geven het van harte weg, vinden dit niet moeilijk;
Wat ze moeilijk vinden is binnen gehoorsafstand van de Waarheid te komen.

Als iemand hen zou vertellen dat deze
Het Boeddhajuweel slechts zou geven
Aan iemand die in 't vuur springt,
Dat zou hij (het Verlichtende Wezen) daar zonder angst gehoor aan geven.

Als 't zou moeten zouden ze voor een enkele passage uit de Leer
Vanuit de bovenaardse oorden een vuurzee springen.
Hoe moeilijk is het niet deze verheven leer der Boeddhas waar te maken;
Hoeveel menselijk lijden is daar niet aan voorafgegaan!

Als het nodig was zouden ze de ononderbroken helse pijnen ondergaan,
Zo lang het nodig is, teneinde de kennis der zieners te vergaren - en
Dan hebben we 't nog niet over het lijden in de wereld!
Teneinde de Verheven Leer te ontmoeten aanvaarden ze alle dukkha.

Maar hebben ze de Leer eenmaal vernomen, dan overdenken ze deze in alle redelijkheid,
En brengen de vier dhyanas tot perfectie, verkrijgen een onmetelijke geest,

Bereiken de Vormloze staten en de vijf bovennatuurlijke vormen van kennis.
Echter, eenmaal deze verkregen blijven ze er niet in hangen.

In dit stadium brengen de dragers van waardigheid ontelbare Boeddhas eer,
En luisteren vol van vertrouwen naar de Leer.
In dit stadium geraken ze vrij van 't begaan van fouten, zijn gezuiverd
Als gezuiverd goud dat (tijdens het zuiveren) niet (in gehalte) is afgenomen.

Hier worden de waardigen bovenwereldse leiders,
Vol kracht, vrij van passies.
Hier brengen ze ontelbare groepen wezens tot waardigheid en gelijkmoedigheid,
Zijn er op gebrand de Boeddhakwaliteiten te winnen.

Hier zijn Verlichtende Wezens onvermoeibaar,
Hier hebben ze honderdduizend concentraties vervolmaakt,
Hier zien ze Boeddhalichamen vol verheven karakteristieken,
En nog meer - alleen maar vanwege hun onbeschrijfelijke wilskracht.

"Zo heb ik het derde, verheven stadium verklaard dat Verlichtende Wezens doorlopen die het welzijn van alle wezens voor ogen hebben."


Toelichting


HET VIERDE STADIUM van het pad van de Bodhisattva