DASABHUMIKA

De Tien Stadia van het Bodhisattva Pad

HET TWEEDE STADIUM: Gids

Toen sprak Vajragarbha de volgende verzen teneinde de betekenis van dit stadium uiteen te zetten:

Zachtmoedig zijn ze, eerlijk, mild, en vaardig.
Ze zijn van goeden wil, niet verwend, onthecht, met verheven aandacht.
Ruim van gemoed gaan ze het tweede stadium binnen.

Hier zijn ze waardig, doordrongen van het goede.
Hier nemen ze geen leven, zijn ze goed gehumeurd.

Ze nemen niet wat niet gegeven is, noch nemen ze anderman's gade.
Rechtschapen zijn ze, lasteren niet, zijn niet ruw van taal,
Hebzuchtig zijn ze niet. Met een hart vol liefde
Volgen ze het juiste Pad, en zijn er hierin niet op uit anderen te bedriegen.
Hun welgeschapen schijngestalten gaan tot
de Leraar, en immer zijn ze ijverig.

Het lijden in de hellen en de dierenrijken,
de kwellingen, de hitte en de honger die men in de lagere regionen ondergaat
Zijn alle het gevolg van slechte daden;
Laat ons, door deze kwaden van ons te werpen de Waarheid naderbij komen.

Vanaf de gewenste geboorte in het rijk der mensen,
tot aan de hoogste vorm van bestaan, vrij van conflicten, in de vreugde van de meditatie
Komen de Voertuigen der Zelf-Verlichtten en Toehoorders, en ook de Boeddhas
Tot bestaan vanuit de tien paden van waardigheden.

Dit wetend zijn Verlichtende Wezens altijd ijverig,
Houden zich aan de juiste ethiek en sporen anderen aan hetzelfde te doen.
En omdat ze vol compassie zijn, wetend
Dat de wezens lijden, ontwikkelen ze een hart vol sympathie.

"Deze onwetenden hebben de verkeerde visie,
zijn snel boos, vol haat en twistziek,
Zijn nooit tevreden, vol van hebzucht -
Deze wezens, geconditioneerd door hebzucht, haat en onwetendheid zouden gered moeten worden.

"Onder een dek van duisternis leven ze, gedompeld in onwetendheid;
Ze begaan een moeilijk pad doorheen een wildernis, zijn gevangen in een net van geopinieerdheid.
Gevangen in een kooi die "werelds leven" heet worden ze door vijanden aangevallen -
Al die zich in die duivelse kooi bevinden zouden we moeten redden.

"Weggevaagd door de golven van aandoeningen, meegenomen in de kolking,
Zijn ze, doorheen de drie werelden, gekweld door honderden miseries.
Omwikkeld door de skandhas, denkend in termen van zelf en ego -
Het is voor hen dat we ons best doen, hen te bevrijden van dukkha.

"Hoewel ze naar bevrijding trachten hebben ze 't zicht op
Boeddhaschap verloren; hun aspiraties zijn gering.
Wij zullen hen vestigen in de onbezoedelde kennis der verlichtten."
Zo denkend verzamelen Verlichtende Wezens onvergelijkelijke kracht op het pad totaan verlichting.

In dit stadium zien de groe wijzen die honderden
Waardigheden behaalden vele Boeddhas, eren hen en brengen offerandes.
Daarmee zijn voor vele komende eeuwen hun waardigheden glanzend schoon gepoetst,
Net als goud nadat het in vitriool is gedompeld.

In dit stadium worden Verlichtende Wezens leiders,
Met de Tien Waardigheden als gids leiden ze de levenden;
Kunnen dat omdat ze zelf die waardigheden bezitten;
En zo worden ze wereldredders, zijn begiftigd met die tien krachten.

Omdat ze 't zo wensen verzaken hier de Verlichtende Wezens het koningschap,
Want ze zijn vastberaden op het pad der Hoogste Leringen gegaan;
Vol van energie bereiken ze de hoogste concentratie
En zien in een enkel ogenblik duizenden Boeddhas.

In dit stadium tonen Verlichtende Wezens bovennatuurlijke
krachten, hebben nobele intenties.
Eenmaal daaraan voorbij, in de kracht van geloften en kennis
Gidsen ze op miraculeuze wijzen de wezens.

Zo heb ik het tweede, verheven stadium verklaard dat Verlichtende Wezens doorlopen die zich inspannen voor het welzijn van alle werelden."


Toelichting


HET DERDE STADIUM van het pad van de Bodhisattva