Uit de archieven van de Theosofie-groep, een e-mailgroep met theosofie als onderwerp.

Engelen, aartsengelen: een uittreksel uit de Bijbel

door Kees Kromme

Subject: Re: [theosofie-groep] Krishna-murti - Cursus in wonderen- Sai Baba
Date: Wed, 8 Nov 2000
From: "Kees Kromme"

From: Kees van Asperen
Sent: Wednesday, November 01, 2000
Subject: Re: [theosofie-groep] Krishnamurti - Cursus in wonderen- Sai Baba

> From: Kees Kromme
> <iets geknipt>
> En dat was naar de motieven van degenen, die met het idee "wereldleraar" op de proppen kwamen. Ikzelf heb interesse in datgene wat in de bijbel de wederkomst van Christus genoemd wordt (in de wolken dwz in de levens- of etherwereld). Dan is het natuurlijk ook interessant als er een groepering komt en min of meer zegt dat Christus opnieuw in het vlees zou kunnen komen. Temeer, daar Christus zelf waarschuwde voor valse leraren en valse Christussen. Interessant vond ik om te lezen, dat er occulte krachten manipulerend optreden om een bepaald effect op te wekken, nml. Krishnamurti tot vehikel te maken voor deze wereldleraar.
>
> Vandaar ook mijn interesse in de bronnen die achter de "cursus in wonderen" zouden staan. Daarvan wordt immers gezegd, dat Jezus de inspirator zou zijn. Voor mij een reden om te toetsen of dit inderdaad zo zou kunnen zijn.
> Nu heb ik het hele boek nog niet kunnen lezen, maar wel onlangs in een winkel een hoofdstuk over het boze. Daar kwam ik tegen dat wezens als demonen, Lucifer, Satan etc. helemaal niet echt zouden bestaan als wezens, maar min of meer produkten zouden zijn van de mens die zich afgoden schept.
> Zoals gezegd, ik heb het hele boek nog niet gelezen, maar dit hoofdstuk wijkt al zo ver af van datgene dat er in de bijbel over "gevallen" wezens (engelen , devas etc)geschreven is, dat ik het zeer onwaarschijnlijk acht dat de Jezus, die in de bijbel zo'n belangrijke rol vervuld, de inspirator van dit boek "cursus in wonderen" zou kunnen zijn. > <rest geknipt> >
> Beste Cees.
> Het beeld van Lucifer en Satan als gevallen engel komt volgens mij niet in de bijbel voor.

K:Zie tekstgedeelte onderaan deze mail. Ik heb ooit een artikel over dit thema geschreven, dat ik daarvoor nu gebruik. Ik hoop dat er door heen te komen is!(;-) En voor degenen waarvoor dit onverteerbaar is,.....die lezen het gewoon niet! Het is -dacht ik- een Joodse mythe van later datum. Ook vrijmetselaars gebruiken - dacht ik - dit verhaal. In de bijbel wordt God voorgesteld als een engerd. Ronduit een griezel. God stelt in de bijbel de duivel aan om ons in verleiding te brengen, te testen. De duivel is dan dus gewoon God in een andere gedaante. > HPB heeft dit verhaal over die antropomorfe god die zo tekeer gaat in het oude testament ronduit verworpen. Ze heeft ook een correctie gegeven voor genesis, waar volgens haar 'elohim' ten onrechte met 'god' is vertaald en 'jehova' ten onrechte met elohim gelijk wordt gesteld, vertaald met 'heer'. Elohim is volgens haar een schare bovenmenselijke wezens, en jehova is een van hen, niet eens heel belangrijk. Het is mogelijk dat enkele van die wezens roet in het eten gingen gooien, maar dat kan niet worden aangemerkt als de bron van het kwaad.
> Koot Humi schrijf in een van zijn brieven dat kwaad als zodanig niet bestaat, maar de afwezigheid is van het goede.
>
> Als ik dan een boek lees waarin het beeld van een enge, klungelige god die blundert bij de schepping wordt afgewezen, waarin de mensheid wordt aangewezen als de schepper van de wereld, waarin kwaad als een zieke vraag om liefde wordt voorgesteld, zie ik daar meer theosofie in terug dan bijbels/kerkelijke opvattingen. Dat maakt het voor mij juist mogelijk om er vertrouwen in te hebben.

k:Op welk boek doel je nu?
>
> Jezus komt in de Cursus met verhalen die aardig aansluiten bij het nieuwe testament, maar vaak meer nog bij de Nag Hammadi geschriften. Enkele van die geschriften worden beschouwd als voorlopers van de evangeliŽn, waardoor ze authentieker moeten zijn. Bovendien hebben die geschriften een sterk gnostiek karakter, net als de Cursus. Ik acht het zeer waarschijnlijk dat de kerkelijke autoriteiten alle gnostiek uit de evangeliŽn hebben gecensureerd. De bijbel is voor mij een partijdige boekenverzameling, door mensen gemaakt om dienst te doen in het belang van hun instituties.
>
> Het zijn dit soort overwegingen die het voor mij waarschijnlijk maken dat Jezus de bron kan zijn. Erg belangrijk vind ik het eigenlijk niet. Het is de Cursus zelf die mij aanspreekt. Als Jezus een kloteboek had gedicteerd, had ik het toch naast mij neergelegd, ongeacht de bron.
>
> Met vriendelijke groet,
> Kees van Asperen

Engelen in de bijbel. M.i. worden engelen in de Christelijke (niet katholieke) kerken ietwat onderbelicht. Het woord Evangelie wat betekend dit? Ev-angeli-e, goede boodschap van de engelen. De bijbel beginnend met Genesis geeft de wordingsgeschiedenis van aarde en mensheid weer. Uit de bijbel blijkt ook duidelijk dat er voor de schepping van de mens al andere wezens (geschapen) zijn, de engelen in rangorden. De bijbel is niet het boek, dat de wordingsgeschiedenis van deze engelen hiŽrarchieŽn, of de genesis van de engelen in detail beschrijft. Toch zijn er veel passages te vinden die daarop duiden.

-Wat zijn engelen?
-Welke soorten engelen zijn er?
-Hebben ze een rol in de schepping?
-Hoe zien ze eruit, waaruit bestaat hun lichamelijkheid?
-In welke sfeer leven zij?
-Wat is hun verhouding tot God?
-Wat is hun verhouding tot de mensen?
-Hoe worden ze gezien door andere (niet Christelijke) volken?
-Wat zijn gevallen engelen?

Ik wil eerst nog een visie noemen, die zelf niet direkt uit de bijbel komt en toegeschreven wordt aan een leerling van Paulus, Dionysius de Areopagiet. Hand.17:32-34, "Over de hemelse hiŽrarchie." Ik doe dit als een hypothese, dwz zeg niet dat het zo is, maar het zou een aanvulling kunnen zijn tav het thema engelen.

Vlgs Dionysius de Areopagiet leerling van Paulus. (Hand.17-34) Zijn er 3x3 rangorden van engelen:

3e hierarchie
Engelen- angeloi, leiders van mensen, beschermengelen
Aartsengelen- archangeloi, leiders van volken
Archai- overheden, vorstendommen, oerkrachten,

2e hierarchie
Exousiai- openbaarders, machten, Elohim (mv.) Eloha (enkelvoud)
Dynameis- krachten Kyriotetes- heerschappijen

1e hierarchie

Tronen nabij Gods troon
Cherubijnen volmaaktheid van kennis
Serafijnen. Zij die branden

Heilige Geest |
Zoon |Triniteit
Vader. |

Engelen OT-Malakim
Gevallen engelen-
Judas 6: En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hunne eigene woonstede verlaten hebben,.
Gen.6:1-2 -4 Zonen van God, dochteren der mensen

Lucifer:Cherub
Ezechiel:28:13-19

Jesaja 14:12-15 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads, (hoe) zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij die de heidenen krenktet! En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijnen troon boven de sterren Gods verhoogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogsten gelijk worden.

Demonen Luk.4:41
Markus 5:9- Legio
Efeze 6:11-12
Satan (Job.1, 1Kron.21:1),

Lucifer, Duivel (Matth.4:1), Mammon, Diabolus, Leviathan, Fosforus, Behemoth.slang, draak, beest 666.
Genius, Daimon, onreine geesten
Michael en Draak Openb. 12:7
Melchisedek was een hogepriester, Melchisedek?, mens of engel?
gen.14:18
hebr.5:6
hebr.7

Engelen (Goden?) Goden? Wat is de mens in verhouding tot de engelen?
Joh.10:34 Is er niet geschreven in uwe wet: Ik heb wel gezegd, gij zijt goden; en gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten Ps.82:6 Gen.3,5
Matth.5:48 volmaakt..
Matth.5:45 kinderen
Joh.14:12 werken
Onder Christus 1 Petrus 3:22

Ontstaan Job.38:4-7
Taak Hebr.1-13-14
Macht Ps.103:20
Boodschapper Gen.16:7-11, 22:11-13, 28:12, 32:25-26 Ex.3:2
Bescherm Matth.18:10, Ex.23:20-23 Ps.91:11-12

Boodschap Jozef 3x Matth.1:20, 2:13, 2:19-22
Dienaars Matth.4:11, 13:41, 16:27
Vorm, man-vrouw Matth.22:30
Legioenen 12 Matth.26:53
Graf Matth.28:2-5

Man-vrouw Mark.12:25
Graf Mark.16:5
Bewustzijn Mark.13:32

Altaar Zacharias Luk.1:11-13
Oordeel Luk.12:8-9
Blijdschap Luk.15:10
Na de dood Luk.16:22
Boodschap Maria Luk.1:28-30-35

Dienaren Joh.1:52
Water Joh.5:4
Spreken Joh.12:29
Graf Joh.20:12

Openb. Openb.1:1
Gemeenten Openb.2:1
Sterk Openb.5:2, 10:1
Aantal Openb.5:11 (7:11)
Windhoeken Openb.7:1
Bazuinen Openb.8:2
Gevallen Openb.12:7-8-9
Oordeel Openb.14:6
Geketend Openb.20:1
Aartsengelen- archangeloi
Oriphiel
Anael
Zachariel
Raphael Tobias 5,4 God geneest
Samael
Gabriel Luk.1:11-13-19-26-28-30, Daniel 8:15-17 Mijn kracht is God.
Micha-el Openb.12:7 (voorlexen) St.George, Ex.3:2 Wie als God? El betekend God

Archai.
Overheden NBG, Heerschappijen R.K.Willibrord
Romeinen 8:38
Kolossensen 1:16, 2:10, 2:15
Efeze1:21, 6:12
1Petrus 3:22

Exousiai.
Machten (NBG+RK), Openbaarders, Elohim
Rom.8:38
Jehovah, Jahweh, JHWH., Eloha.
Genesis 1:26 ONS, pluralis majestatis
Openb.4:5, de 7 geesten Gods, Openb.1:4

Dynameis.
Krachten (NBG+RK)

Kyriotetes.
Heerschappijen NBG
Hoogheden RK
1Kor.15:24

Tronen.
Apokriefe boeken Ofanim Raderen

Cherubijnen.
Genesis 3:23-24.

Serafijnen.

Triniteit.
1e , 2e, 3e Logos.

Schepping
Nu hebben we ze alle 9 (rangordes der engelen) gehad. Bij deze engelenleer hoort ook nog een scheppingsverhaal. Ik wil het hier volledigheidshalve noemen , weet ook dat het in de oren van velen controversieel zal klinken, maar als buitenkerkelijke durf ik het toch wel aan. Ik wil namelijk een aanzet geven tot hierover nadenken en discussie. Kort samengevat.

Reeds voor de schepping van de mens heeft de Allerhoogste ook al rangorden van engelen geschapen. Deze engelen mogen medescheppen in het scheppingsproces van aarde, mens en mensheid. De Triniteit heeft het scheppingsplan. De engelen zijn mede-uitvoerders daarvan, op hun beurt ook al Rentmeesters. Wezens uit de rangorde der Exousiai (openbaarders) of anders geheten Elohim zeggen nu in Genesis 1:26: Laat Ons menschen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis:...(Ons is meervoud....)

God de Allerhoogste zou zeggen IK of MIJ ipv ONS. Een van deze wezens uit de rangorde der Elohim wordt Jehovah genoemd (een Eloha), door hem heen werkt de Allerhoogste net zo, als dat Christus door de mens Jezus heen werkte. Want de mens kan de Allerhoogste (de Vader) niet kennen, behalve door de Christus. (Joh.16:25, 14:6) Ook de eerste mensen (Adam,Eva) konden de Allerhoogste niet kennen, dan door een middelaar uit de rangorde der Elohim en dat was Jehovah. In Gen.6:6: Toen berouwde het den Heere, dat Hij den mensch op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart. Zou de Allerhoogste iets kunnen scheppen, zeggen:1:31 "En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. En daarna, dat het hem smart? Is de Triniteit feilbaar?
Waarom komt Christus later als 2e Adam om de zondeval teniet te doen? Volgende vraag kan zijn, waarom de "mens" direkt al gekonfronteertd wordt met een gevallen engel in de vorm van een slang. Deze zegt:
Gen.3:5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zoo zullen uwe oogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.
Christus zegt: Joh.10:34 Is er niet geschreven in uwe wet: Ik heb wel gezegd, gij zijt goden; en gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten Ps.82:6 Gen.3,5

Gen.3:22 Toen zeide de Heere God:Ziet, de mensch is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad! In het kader van de schepping middels de Elohim wil ik nader beschouwen wat ONS beeld zou kunnen inhouden. Er wordt vaak gesproken over de 7 geesten voor de troon van God. (Openb.4:5, 1:4).
Als tussenstap zou ik op het getal 7 willen ingaan. 7 dagen van de week, elk naar een planeet (of god) vernoemd, getalswetmatigheden, scheppingsmotief Dit zijn de o.a."(af)Goden" van de heidense volken.
Elke weekdag naar een "god" (engel of aartsengel) genoemd.
Thor-Wodan- Donar -Freia, germaanse goden bijv. wo-ensdag, do-nderdag,
vrij-dag
Mars-Jupiter-Venus, Romeinse goden.
Zon-dag
Maan-dag
Dinsdag- mardi mars
Woensdag- mercredi mercurius Wodan
Donderdag- jeudi jupiter Donar-Thor (Thursday)
Vrijdag- vendredi venus Freia
Zaterdag- Saturday saturnus

7 kleuren regenboog 7 tonen oktaaf
7 elementen elementair systeem
7 armige kandelaar Menora
7 bazuinen
7 zegels
7 brieven
7 fiolen
7 kandelaren
7 sterren
7 gemeenten
7 plagen
7 geesten
7 aartsengelen

andere getals wetmatigheden in de bijbel:
12 apostelen, stammen israel, maanden jaar, dierenriem
12 legioenen engelen matt.26:53
12 tronen matt.19:28
12 manden matt.14:20 joh.6:13
12 uren (dag)
12 vruchten openb.22:2
12 poorten/paarlen/engelen openb.21:12 en 21 kroon van 12 sterren openb. 12:1
144.000=12x12x1000

Voorbeelden 40:
Het getal 40 vindt je op ontelbare plaaten in het OT
gen.50:3; 18:29
Zonvloed 40 dagen en 40 nachten gen.7:12 en 17

exodus 34:28; 24:18; 16:35

Israel 40 jaar in de woestijn deut.29:5
Numeri 32:13; 14:33.34; 13:25

Vragen die vooraf gesteld waren, kunnen we daar misschien nu misschien iets meer over zeggen?

-Wat zijn engelen?
-Welke soorte engelen zijn er?
-Hebben ze een rol in de schepping?
-Hoe zien ze eruit, waaruit bestaat hun lichamelijkheid?
-In welke sfeer leven zij? -Wat is hun verhouding tot God?
-Wat is hun verhouding tot de mensen?
-Hoe worden ze gezien door andere (niet Christelijke) volken?
-Wat zijn gevallen engelen?

Enkele punten als leidraad .

Gen.1:26 pluralis majestatis ONS, Jehovah. (7 geesten Gods)
Mens 10e hierarchie 9+1
Engelen-gevallen engelen, doel ?
Scheppingsplan Triniteit, indien onfeilbaar Gen.1:31, 6:6, 3:5, 3:22
Uitvoerende machten OT evenbeeld Gen.1:27, 3:5, 3:22
Ingrijpen Christus NT
Schepping duurt voort
Nieuw Jeruzalem, nieuwe Hemel, nieuwe Aarde, nieuwe Mens.
Rustdag, zondag al aangebroken?

Kees Kromme,
bedankt voor het eventueel lezen!(;-)

Over ongeveer het zelfde onderwerp,
Maitreya
en
elohim, god scheppen etc.

Terug naar de archieven Theosofie en Spiritualiteit - links
Gnosis en mystiek